Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1279 Utkom från trycket den 28 december 2016Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning;utfärdad den 20 december 2016.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska ha följande lydelse.10 §10 §I beslutet om anvisning ska det anges när kommunen senast ska ta emot en nyanländ för bosättning. Den tidpunkt för kommunens mottagande som anges i beslutet om anvisning får inte sättas senare än två månader från tidpunkten för beslutet. Vid anvisning som avser en nyanländ som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) får Migrationsverket besluta om en längre tidsfrist.För beslut om anvisning som har fattats under 2016 och som avser en annan nyanländ än den som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen får Migrationsverket förlänga tiden från beslutet till mottagandet i kommunen till som längst fyra månader.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)