Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1280 Utkom från trycket den 28 december 2016Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning;utfärdad den 20 december 2016.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2016:1279. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. I beslutet om anvisning ska det anges när kommunen senast ska ta emot en nyanländ för bosättning. Den tidpunkt för kommunens mottagande som anges i beslutet om anvisning får inte sättas senare än två månader från tidpunkten för beslutet. Vid anvisning som avser en nyanländ som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) får Migrationsverket besluta om en längre tidsfrist.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)