Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 10 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 kap. 18 § ska lyda ”Verkställighet av beslut om förvar och transport av förvarstagna”

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 19 a-c §§, av följande lydelse.

10 kap.

10 kap. 19 §

2 På begäran av den myndighet eller den domstol som har fattat ett beslut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att verkställa beslutet.

10 kap. 19 a §

Om Migrationsverket begär det, ska Kriminalvården lämna den hjälp som behövs för att transportera en utlänning som hålls i förvar.
En sådan begäran får göras endast om
  • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att Kriminalvårdens särskilda befogenheter enligt 4 kap. 4 § eller 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller
  • 2. det annars finns synnerliga skäl.

10 kap. 19 b §

Vid en transport enligt 19 a § tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):
  • – 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
  • – 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
  • – 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.

10 kap. 19 c §

Den som begär hjälp enligt 19 eller 19 a § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om utlänningen som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

SFS 2017:123

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAlexandra Wilton Wahren(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.
Senaste lydelse 2014:655.