Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:357 Utkom från trycket den 16 maj 2017Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 4 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239. föreskrivs att 2 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2012:1000. Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats enligt5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),12 kap. 18 § utlänningslagen,21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller16 d, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)