Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:596 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340. föreskrivs i fråga om lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 2 a §§.1 §1 § Ändringen innebär att andra stycket tas bort. Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.1 a §1 a §Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),12 kap. 18 § utlänningslagen, eller21 eller 22 kap. utlänningslagen.2 §2 § Senaste lydelse 2014:954. Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljatsuppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1–3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, sjätte stycket utlänningslagen,uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen, elleruppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §.2 a §2 a §Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)