Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:598 Utkom från trycket den 30 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning;utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.Uppgiftsskyldighet11 a §11 a §Migrationsverket ska till den ansvariga myndigheten i en anvisad kommun lämna de uppgifter om en nyanländ som behövs för kommunens mottagande av den nyanlände.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)