Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 7 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 b §, av följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 7 b §

Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten när verket får kontakt med en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som ska verkställas av Polismyndigheten enligt 12 kap. 14 § utlänningslagen (2005:716). Underrättelsen ska innehålla uppgift om var utlänningen vistas eller senast har vistats samt annan information som kan vara av betydelse för verkställighetsärendet.

7 kap. 8 a §

1 Det som sägs om underrättelse till Polismyndigheten ska i stället gälla Säkerhetspolisen i de fall Säkerhetspolisen ansvarar för verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning.

SFS 2017:884

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONDavid Oredsson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2014:1192.