Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:925 Utkom från trycket den 31 oktober 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning;utfärdad den 19 oktober 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå, dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast före 8 §, dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.10 a §10 a §Om en anvisning avbryts på grund av att en nyanländ inte utnyttjar anvisningen, får Migrationsverket senast under det närmast följande kalenderåret besluta att, inom ramen för samma kommuntal som det ursprungliga beslutet, ersätta anvisningen med en anvisning som omfattar en annan nyanländ.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)