Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1315 Utkom från trycket den 28 december 2017Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;utfärdad den 18 december 2017.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.4 §4 §Schablonersättning enligt 3 § ska betalas ut med63 600 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),52 000 kronor per år för en elev i förskoleklass,102 100 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och116 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)