Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1320 Utkom från trycket den 28 december 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.;utfärdad den 18 december 2017.Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.8 §8 §Statsbidrag får även lämnas till kommuner eller kommunalförbund.Statsbidraget får i sådana fall inte användas för att utföra uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)