Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:70 Utkom från trycket den 20 februari 2018Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare;utfärdad den 8 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156. föreskrivs att 2 § lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:596. Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljatsuppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1–4, andra eller tredje stycket utlänningslagen,uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, sjätte stycket utlänningslagen,uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen,uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlänningslagen, elleruppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)