Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

16 kap.

16 kap. 3 §

Om rätten vid handläggningen av ett mål i Migrationsöverdomstolen finner att avgörandet kan få stor principiell betydelse får målet eller, om det är möjligt, en viss fråga i målet avgöras av Migrationsöverdomstolen med sju lagfarna ledamöter. Behörig att vara rättens ordförande i ett sådant fall är den som är kammarrättspresident eller kammarrättslagman.

SFS 2018:419

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.