Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:482 Publicerad den 15 maj 2018Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Utfärdad den 9 maj 2018Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse, dels att 4 och 25 §§ ska ha följande lydelse.3 a §3 a §En kommun eller ett landsting har, i mån av tillgång på medel, rätt till ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan som de erbjuder en person som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om personenpåbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och därefterpåbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år, dock senast under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.Ersättning får betalas ut fram till dess att rätten till bistånd har upphört enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.4 §4 § Senaste lydelse 2017:1315. Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med63 600 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),52 000 kronor per år för en elev i förskoleklass,102 100 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och116 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.25 §25 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 3 a och 14 §§ får inte överklagas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.2. Ersättning enligt förordningen lämnas dock för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit från och med den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Wulker Roos(Justitiedepartementet)