Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:923 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrareUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.29 §29 § Senaste lydelse 2017:1172. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28 § om omprövning av beslut enligt 18, 20, 21 och 23 i §§ får dock inte överklagas.Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)