Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1584 Publicerad den 2 oktober 2018Förordning om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för elUtfärdad den 27 september 2018Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el samt 1, 2 och 4–8 §§ ska ha följande lydelse.Förordning om certifiering av transmissionsnätsföretag för el1 §1 §I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.2 §2 §En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter omledningar för vilka sökanden har nätkoncession eller har ansökt om nätkoncession, om ledningarna ingår i ett transmissionsnät,sökandens organisation och ägarförhållanden,huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som producerar eller handlar med el eller naturgas eller på annat sätt utövar inflytande över ett sådant företag, ochhuruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land.4 §4 §Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de ledningar som ingår i det certifierade företagets transmissionsnät.5 §5 §Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, omcertifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett sådant överföringssystem som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant system, ellermyndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät eller transmissionsnätsföretag.6 §6 §Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el.7 §7 §När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn tillEuropeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, ochSveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.8 §8 §Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)