Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1612 Publicerad den 30 oktober 2018Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)Utfärdad den 25 oktober 2018Regeringen föreskriver att 9 och 11 §§ utlänningsdataförordningen (2016:30) ska ha följande lydelse.9 §9 §Polismyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för de ändamål som anges i 11 § 1–4 och 15 § andra stycket 2 utlänningsdatalagen (2016:27).11 §11 §Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt utlänningslagen (2005:716), lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONLinda Rantén(Justitiedepartementet)