Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1712 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10. föreskrivs att 15 § utlänningsdatalagen (2016:27) ska ha följande lydelse.15 §15 § Senaste lydelse 2018:1611. Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716).Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endastvid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges i 4 kap. 1–2 a §§ utlänningslagen åberopas,i ärenden om avvisning och utvisning,i testverksamhet,om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett fotografi som kommit in till Migrationsverket, ellerom det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett fingeravtryck mot fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddelaytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren över fingeravtryck och fotografier, ochföreskrifter om gallring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONLinda Rantén(Justitiedepartementet)