Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att rubriken närmast före 16 kap. 3 § ska lyda ”Sammansättningen i Migrationsöverdomstolen”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 3 a §, av följande lydelse.

16 kap.

16 kap. 3 a §

Det som föreskrivs i 12 § sjunde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar om att prövningstillstånd i vissa fall får meddelas av en lagfaren ledamot, gäller inte i Migrationsöverdomstolen.

SFS 2018:1963

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.
På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.