Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1971 Publicerad den 4 december 2018Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Utfärdad den 29 november 2018Regeringen föreskriver att 4 och 18 §§ förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2018:482. Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med65 300 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.18 §18 §En kommun har rätt till ersättning för det bistånd som den har betalat ut enligt 3 a § andra eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMattias Pleiner(Justitiedepartementet)