Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:4 Publicerad den 23 januari 2019Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Utfärdad den 17 januari 2019Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.17 §17 §För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjukvård som det lämnat till en person som avses i första stycket.1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.2. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om ersättning för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMattias Pleiner(Justitiedepartementet)