Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

Publicerad den 12 mars 2019
Utfärdad den 7 mars 2019

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU).

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

3 §

De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i utlänningslagen (2005:716).

Med brittisk medborgare avses i denna förordning medborgare i Förenade kungariket.

Med Förenade kungarikets utträde ur EU avses i denna förordning att landet lämnar EU utan ett utträdesavtal.

Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har eller har haft sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen till en brittisk medborgare, om utlänningen har följt med eller i Sverige anslutit sig till den brittiska medborgaren före Förenade kungarikets utträde ur EU.

SFS 2019:1295

4 §

En utlänning som är brittisk medborgare och som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge utlänningen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en EES-medborgare enligt 3 a kap. 3 eller 5 a § utlänningslagen (2005:716).

5 §

En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b–5 d §§ utlänningslagen (2005:716).

Ett barn till en utlänning som omfattas av undantaget i 4 eller 6 § första stycket, eller ett barn till en sådan utlännings make eller sambo, omfattas av undantaget i första stycket även om barnet inte hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU.

6 §

En utlänning som är brittisk medborgare och som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget upphör att gälla om utlänningen vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år.

Första stycket gäller på motsvarande sätt för en familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige.

7 §

På begäran av en utlänning som är brittisk medborgare och som är undantagen från kravet på uppehållstillstånd enligt denna förordning utfärdar Migrationsverket bevis om undantag från kravet på uppehållstillstånd. Beviset ska utfärdas snarast möjligt och föras in i utlänningens pass.

Beslut enligt första stycket får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:111

1. Denna förordning träder i kraft d. 30 mars 2019.

2. Förordningen gäller till och med d. 31 dec. 2020.

SFS 2019:603

(Publicerad d. 15 okt. 2019.)

SFS 2019:1295

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2020.