Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:482 Publicerad den 26 juni 2019Lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivåUtfärdad den 19 juni 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295. föreskrivs att punkt 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska ha följande lydelse.1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.2. Lagen upphör att gälla den 20 januari 2025.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Wulker Roos(Justitiedepartementet)