Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1119 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 1, 3, 3 a, 5, 16, 17, 22 och 23 §§ förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om kommuners och regioners rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar.3 §3 §En kommun eller en region har rätt till ersättning för kostnader för utbildning förbarn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., utom i fall som avses i tredje stycket, ochbarn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och därför har rätt till utbildning enligt den lagen.Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då vårdnadshavaren omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen om mottagande av asylsökande m.fl.3 a §3 a § Senaste lydelse 2018:482. En kommun eller en region har, i mån av tillgång på medel, rätt till ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan som de erbjuder en person som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om personenpåbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och därefterpåbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år, dock senast under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.Ersättning får betalas ut fram till dess att rätten till bistånd har upphört enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.5 §5 §Utöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt 4 § får, efter särskild prövning, ersättning betalas ut till en kommun eller en region för extra kostnader för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.16 §16 §För en utlänning som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning för det bistånd som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).En region har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader för en utlänning som avses i första stycket. Detta gäller inte, om utlänningen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.17 §17 § Senaste lydelse 2019:4. För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.En region har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjukvård som den lämnat till en person som avses i första stycket.22 §22 §Kommuner och regioner är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs till Migrationsverket för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning ska kunna bedömas.23 §23 §Ersättning som en kommun eller en region har tagit emot enligt denna förordning får krävas åter helt eller delvis om den betalats ut till följd av att kommunen eller regionen har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren av ersättningen, är mottagaren återbetalningsskyldig om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om ersättning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Pleiner(Justitiedepartementet)