Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Regeringen föreskriver1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)2

dels att 4 kap. 5, 5 a, 7 a och 7 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 5, 5 a och 7 a §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 b § och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 4 b § ska lyda ”Försörjningskrav vid uppehållstillstånd på grund av anknytning”,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 4 b § ska sättas närmast före 4 kap. 4 c §,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 1 §

3 I denna förordning finns bestämmelser om
 • – förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
 • – resehandlingar (2 kap.),
 • – visering (3 kap.),
 • – uppehållsrätt (3 a kap.),
 • – uppehållstillstånd (4 kap.),
 • – uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete (4 a kap.),
 • – arbetstillstånd (5 kap.),
 • – EU-blåkort (5 a kap.),
 • – tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (5 b kap.),
 • – tillstånd för säsongsarbete (5 c kap.),
 • – kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.),
 • – underrättelseskyldighet (7 kap.), och
 • – avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).

4 kap.

4 kap. 4 b §

4 Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen (2005:716). För att beviljas uppehållstillstånd ska familjemedlemmen ha sin försörjning ordnad under vistelsen.
Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som anknytningspersonens tillstånd.
Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens make eller sambo.

4 a kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete

Handläggningstid

4 a kap. 1 §

Ett ärende om uppehållstillstånd ska avgöras senast
 • 1. 60 dagar från det att ansökan lämnades in, om ansökan avser uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716), eller
 • 2. 90 dagar från det att ansökan lämnades in, om ansökan avser uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3–8 eller 19 § utlänningslagen.
Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om förlängningen.

Bevis om uppehållstillstånd

4 a kap. 2 §

På ett uppehållstillståndskort som utfärdas för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1–6 §§ utlänningslagen (2005:716) ska det, beroende på vilket uppehållstillstånd som utfärdas, anges ”forskare”, ”forskare-rörlighet”, ”studerande”, ”praktikant”, ”volontär” eller ”au pair”.
För forskare och studerande som omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt program som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet, eller av ett avtal mellan två eller flera läroanstalter för högre utbildning, ska också det särskilda programmet eller avtalet anges.

Underrättelse vid studerandes rörlighet för kortare vistelse

4 a kap. 3 §

En underrättelse enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) från en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning av en annan EU-stat ska innehålla uppgift om datum för den planerade vistelsen i Sverige och vistelsens längd samt de övriga uppgifter och handlingar som Migrationsverket behöver vid prövningen av om Migrationsverket ska invända mot utlänningens vistelse i Sverige.

Underrättelser från Migrationsverket

4 a kap. 4 §

Om Migrationsverket beslutar att invända mot en utlännings planerade vistelse i Sverige enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) ska Migrationsverket underrätta den EU-stat som beviljat utlänningen ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning om beslutet.

4 a kap. 5 §

Om en utlänning vistas i en annan EU-stat med stöd av ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) och det uppehållstillståndet återkallas, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.
Om en utlänning som har ett uppehållstillstånd för forskning utfärdat av en annan EU-stat beviljas eller vägras ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.
Om en utlänning har eller har haft ett uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning utfärdat av en annan EU-stat och Migrationsverket meddelar ett beslut som innebär att utlänningen och, när det gäller forskare, hans eller hennes familjemedlemmar ska återtas av den EU-staten, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande inom högre utbildning

4 a kap. 6 §

Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning som har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 § utlänningslagen (2005:716). För att beviljas uppehållstillstånd ska familjemedlemmen
 • 1. ha sin försörjning ordnad under vistelsen, och
 • 2. inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.
Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som anknytningspersonens tillstånd.
Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens make eller sambo.

4 a kap. 7 §

En ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 § utlänningslagen (2005:716) får bifallas även om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan görs eller när den prövas.

Bemyndigande

4 a kap. 8 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter om försörjningsförmågan enligt 5 b kap. 9 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716).

5 kap.

5 kap. 2 §

5 Utöver 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd i följande fall:
 • 1. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.
 • 2. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.
 • 3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en forskare eller lärare inom den högre utbildningen som har kallats hit för forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.
 • 4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår för en utlänning som är bosatt i en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett företag i det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i samband med en entreprenad eller liknande.
 • 5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk instruktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller reparation av maskiner eller liknande.
 • 6. För den tid som
 • a) uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1–4 eller 6–8 § utlänningslagen (2005:716), eller
 • b) en utlänning har rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 § utlänningslagen.
 • 7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt engagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsutsändning.
 • 8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånadersperiod för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turnépersonal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migrationsverket efter samråd med Arbetsförmedlingen.
 • 9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besöker Sverige för att delta i internationella tävlingar.
 • 10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap arbetar tillfälligt i Sverige. Undantaget gäller dock inte en utlänning som avses i 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen.
 • 11. För den tid som prövningen pågår, dock längst till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft, av en ansökan om uppehållstillstånd
 • a) enligt 5 b kap. 1, 3 eller 4 § utlänningslagen, om utlänningen hade uppehållstillstånd när ansökan gavs in och ansökan får ges in efter inresan i Sverige enligt 5 b kap. 15 § andra stycket utlänningslagen,
 • b) enligt 5 b kap. 2 § utlänningslagen, om giltighetstiden för det uppehållstillstånd för forskning som har utfärdats av den andra EU-staten inte har löpt ut och utlänningen har rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 § utlänningslagen,
 • c) enligt 5 b kap. 7 eller 8 § utlänningslagen, om antingen utlänningens uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen inte hade löpt ut när ansökan gavs in eller utlänningens uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning som har utfärdats av den andra EU-staten inte hade löpt ut när ansökan gavs in och utlänningen vid det tillfället hade rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 § utlänningslagen, eller
 • d) som får ges in efter inresan i landet enligt 5 kap. 18 § andra stycket 9 utlänningslagen.
 • 12. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som är anställd i ett företag i en internationell koncern och ska genomgå praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett företag i Sverige som ingår i koncernen.
 • 13. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller utöva liknande aktiviteter i Sverige.
 • 14. För den tid som insatsen pågår för en utlänning som deltar i en hjälpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.
Undantagen från kravet på arbetstillstånd är också en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik.

SFS 2019:1212

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna ska uppehållstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet för studier, efter slutförda studier eller för forskning enligt 4 kap. 5, 5 a respektive 7 a § anses motsvara uppehållstillstånd som har beviljats enligt 5 b kap. 3, 8 respektive 1 § utlänningslagen (2005:716).
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Pleiner(Justitiedepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga lydelsen.
Senaste lydelse av

4 kap. 5 § 2006:1578

4 kap. 5 a § 2014:779

4 kap. 7 a § 2008:294

4 kap. 7 b § 2014:185

rubriken närmast före 4 kap. 4 b § 2010:176

rubriken närmast före 4 kap. 5 a § 2014:779

rubriken närmast före 4 kap. 7 a § 2008:294.

Senaste lydelse 2018:321.
Senaste lydelse 2014:779.
Senaste lydelse 2018:72.