Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1273 Publicerad den 17 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningarUtfärdad den 11 december 2019Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningarSenaste lydelse av28 § 2008:97629 § 2000:402. dels att 28 och 29 §§ ska upphöra att gälla, dels att 3, 30 och 31 §§ och rubriken närmast före 31 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 27 § ska lyda ”Ansökan om lån”, dels att det närmast före 30 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse, dels att det närmast före 32 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Verkställighetsföreskrifter”.3 §3 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. Lån till hemutrustning får beviljas flyktingar och vissa andra utlänningar som, inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, för första gången tas emot i en kommun.Uppgiftsskyldighet30 §30 § Senaste lydelse 2007:499. Migrationsverket ska på begäran till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som har betydelse för ett ärende hos nämnden om hemutrustningslån.Överklagande31 §31 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.På regeringens vägnarÅSA LINDHAGENCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)