Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:326 Publicerad den 21 maj 2020Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)Utfärdad den 20 maj 2020Regeringen föreskriver att 11 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2018:1612. Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sådana uppgifter som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b, 2, 3 a och c och 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Direktåtkomsten för att fullgöra uppgifterna i 2 kap. 1 § 2 lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter gäller enbart sådana brott som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b samma lag.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGLinda Rantén(Justitiedepartementet)