Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:470 Publicerad den 6 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrareUtfärdad den 4 juni 2020Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2018:48. En nyanländ får inom ramen för etableringsprogrammet, efter det att en individuell handlingsplan har upprättats och om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt motiverat, även ta del avsådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som den nyanlände uppfyller förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser,utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan,eftergymnasial utbildning,jobbsökaraktiviteter,arbetsträning,förstärkt arbetsträning,bristyrkesutbildning, ochandra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet.En nyanländ får dock inte inom ramen för etableringsprogrammet delta i program enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.En nyanländ får inte heller inom ramen för programmet ha ett förvärvsarbete med subvention enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar eller förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarEVA NORDMARKCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)