Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:932Publicerad den 17 november 2020Lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)Utfärdad den 12 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:5, bet. 2020/21:SfU7, rskr. 2020/21:48. föreskrivs att 14 § utlänningsdatalagen (2016:27) ska ha följande lydelse.14 §14 §Senaste lydelse 2018:1611. Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får endast behandlasför de ändamål som anges i 11 och 13 §§ om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen, elleri löpande text för det ändamål som anges i 12 § 2, om uppgifterna är absolut nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som anges i 2 §.Första stycket hindrar inte att känsliga personuppgifter behandlas med stöd av 15 §.Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddelaytterligare föreskrifter om inskränkningar av möjligheten att behandla känsliga personuppgifter, ochföreskrifter om gallring.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Rantén(Justitiedepartementet)