Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:942Publicerad den 18 november 2020Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)Utfärdad den 12 november 2020Regeringen föreskriver att 12 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska ha följande lydelse.12 §12 §Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheterna behöver i sin verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa en förmån, en ersättning eller ett annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd.Direktåtkomsten får endast avse uppgift omnamn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus,dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus eller utfärdande av uppehållskort och uppgift om varje period som uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats för eller uppehållskort eller bevis om uppehållsstatus har utfärdats för,inresedatum,datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort eller uppehållsstatus,särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen (2006:97),att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som familjemedlem till en sådan person, ochbeslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)