Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1136Publicerad den 8 december 2020Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)Utfärdad den 3 december 2020Regeringen föreskriver att 20 § utlänningsdataförordningen (2016:30) ska ha följande lydelse.20 §20 §Innan Migrationsverket eller Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten, ska myndigheten ge Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Rantén(Justitiedepartementet)