Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

Rubriken har denna lydelse enl. F 2021:434.

Utfärdad den 21 december 2020
Publicerad den 21 december 2020

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att varianter av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Inreseförbudet gäller vid resor från

 1. en annan EES-stat än Danmark, Finland, Island eller Norge, och

 2. Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

SFS 2021:434

3 §

Bestämmelserna i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige gäller inte vid tillämpning av denna förordning.

3 a §

SFS 2021:221

4 §

En utlänning som reser till Sverige ska nekas inresa i landet och avvisas vid resor från

 1. en annan EES-stat än Danmark, Finland, Island eller Norge, och

 2. Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

Detta gäller inte för

 1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten eller, när det gäller personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat, inom en vecka före ankomsten,

 2. personer under 18 år,

 3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,

 4. personer som bor i Sverige,

 5. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,

 6. personer med trängande familjeskäl,

 7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,

 8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,

 9. sjömän,

 10. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten, eller

 11. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716).

SFS 2021:434

5 §

Avvisning enligt 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.

SFS 2021:221

6 §

Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska godtas.

SFS 2021:51

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1258
 1. Denna förordning träder i kraft d. 22 dec. 2020.

 2. Förordningen ska fortsätta att gälla till och med d. 30 juni 2021.

SFS 2020:1305

Denna förordning träder i kraft d. 24 dec. 2020.

SFS 2020:1306

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:15

Denna förordning träder i kraft d. 16 jan. 2021.

SFS 2021:33

Denna förordning träder i kraft d. 25 jan. 2021.

SFS 2021:41

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2021.

SFS 2021:51

Denna förordning träder i kraft d. 6 febr. 2021.

SFS 2021:73

Denna förordning träder i kraft d. 6 febr. 2021.

SFS 2021:221

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2021.

SFS 2021:434

Denna förordning träder i kraft d. 31 maj 2021.