Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1059 Utkom från trycket den 17 november 2009Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175);utfärdad den 5 november 2009.Regeringen föreskriver i fråga om rättsinformationsförordningen (1999:175) dels att 12 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.6 a §6 a §Rättsinformationssystemet ska innehålla en sammanställning av domstolars avgöranden enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Domstolarna prövar själva om ett avgörande bör ingå i sammanställningen.12 §12 § Senaste lydelse 2000:668. Domstolsverket är informationsansvarig myndighet för sådan information som avses i 6 och 6 a §§. De domstolar som anges i 6 och 6 a §§ ska lämna information till verket. Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas.När det gäller sådan information som avses i 7 § är den myndighet som fattat avgörandet informationsansvarig.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)