Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175);

Regeringen föreskriver i fråga om rättsinformationsförordningen (1999:175)

dels att 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a §

Rättsinformationssystemet ska innehålla en sammanställning av domstolars avgöranden enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Domstolarna prövar själva om ett avgörande bör ingå i sammanställningen.

12 §

1 Domstolsverket är informationsansvarig myndighet för sådan information som avses i 6 och 6 a §§. De domstolar som anges i 6 och 6 a §§ ska lämna information till verket. Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas.
När det gäller sådan information som avses i 7 § är den myndighet som fattat avgörandet informationsansvarig.

SFS 2009:1059

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2000:668.