Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 20141)

Utkom från trycket den 5 november 2013
utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2014.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG 3) .

2)

EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex 32005L0055).

3)

EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Antal axlar

 

Avgift per år

 

Avgift per månad

 

Avgift per vecka

 

Avgift per dag

 

högst 3 axlar

4 eller fler axlar

 

8 134 kronor

13 133 kronor

 

813 kronor

1 313 kronor

 

220 kronor

347 kronor

 

67 kronor

67 kronor

 

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar

 

Avgift per år

 

Avgift per månad

 

Avgift per vecka

 

Avgift per dag

 

högst 3 axlar

4 eller fler axlar

 

7 202 kronor

11 862 kronor

 

720 kronor

1 186 kronor

 

194 kronor

313 kronor

 

67 kronor

67 kronor

 

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar

 

Avgift per år

 

Avgift per månad

 

Avgift per vecka

 

Avgift per dag

 

högst 3 axlar

4 eller fler axlar

 

6 354 kronor

10 591 kronor

 

635 kronor

1 059 kronor

 

169 kronor

279 kronor

 

67 kronor

67 kronor

 

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:792

(Utkom d. 5 nov. 2013.)