Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Livsmedelsförordning (1971:807) Rubriken har denna lydelse enl. F 1981:1372. Omtryckt i SFS 1990:310.Denna förordning har enligt F (2006:813) upphört att gälla den 1 juli 2006.Förarbeten1973:665Prop. 1973:96, JoU 1973:25, rskr 1973:232.1991:172Prop. 1989/90:146, 1989/90:JoU25, rskr 1989/90:327.1993:1376Jfr EES-avtalet bilaga II avsnitt XII och rådets direktiv 79/112/EEG (EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1) m.fl.1996:1656Prop. 1996/97:1 utg.omr.23, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:113 2000:695Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (EGT L 66, 13.3.1999, s. 16, Celex 31999L0002) och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 februari 1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning (EGT L 66, 13.3.1999, s. 24, Celex 3199L0003).Inledande bestämmelse1 §1 §Beteckningar i förordningen har samma betydelse som i livsmedelslagen (1971:511).De EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen anges i ett tillkännagivande av regeringen. Förordning (1998:1247). Regeringens tillkännagivande (2005:711) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511). Livsmedels beskaffenhet2 §2 §Fråga om godkännande av livsmedelstillsats enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av livsmedelsverket. Tillsats får godkännas endast om den är av värde för konsumenterna eller av särskilda skäl behövs för livsmedlets hantering.3 §3 § har upphävts genom förordning (1993:1376). 4 §4 §Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om livsmedelstillsatser. I fråga om berikningsmedel får föreskrivas att sådana medel får användas endast efter tillstånd av Livsmedelsverket.Om det finns särskilda skäl, får Livsmedelsverket i enskilda fall medge att en livsmedelstillsats används utan att den är godkänd enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1993:1376). 5 §5 §Livsmedelsverket föreskriver livsmedelsstandard enligt 7 § livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1991:172). 6 §6 § har upphävts genom förordning (1993:1376). Hantering m.m.7 §7 § Upphävd g. F (2005:1042). 8 §8 § Upphävd g. F (2005:1042). 9 §9 §Den som yrkesmässigt för in livsmedel i landet skall vara registrerad hos Livsmedelsverket.Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsskyldigheten och om undantag från denna skyldighet, om det finns särskilda skäl.I fråga om hantering av oförtullat livsmedel gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m. Förordning (1995:813). 10 §10 §Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller saluhållas i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om ytterligare villkor för import av livsmedel från ett land som inte är medlem i Europeiska unionen.Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över slag av livsmedel som bestrålas utomlands,länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas. Förordning (2000:695). 10 a §10 a § Upphävd g. F (2005:1042). 11 §11 § Upphävd g. F (2005:1042). 12 §12 § Upphävd g. F (2005:1042). 13 §13 § Upphävd g. F (2005:1042). 14 §14 §Sådana nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser får bara saluhållas här i landet om de släppts ut på den gemensamma marknaden i enlighet med förordningens bestämmelser. Förordning (1998:133). Förutv. 14 § upphävd g. F 1996:91 – EGT nr L 43, 14.2.1997, s. 1 (Celex 397R0258).15 §15 §Om det behövs från hälsosynpunkt får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om särskilda villkor för eller förbud mot användning av visst slag av förpackningsmaterial, ämne, utrustning eller transportmedel vid hantering av livsmedel. Förordning (1993:1376). 16 §16 §Livsmedel får utan särskilt tillstånd hanteras på andra ställen än i en livsmedelslokal, om verksamheten är registrerad eller godkänd i enlighet med vad som följer av de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) eller av föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket. F (2005:1042). 17 §17 §Livsmedelsverket meddelar föreskrifter enligt 3 § livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1989:462). 18 §18 § Upphävd g. F (2005:1042). 19 §19 §Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hantering m.m. av livsmedel enligt 9–12 §§ livsmedelslagen (1971:511). Förordning (2000:695). 20 §20 § har upphävts genom förordning (1993:1376). Märkning21 §21 § har upphävts genom förordning (1993:1376). 22 §22 § har upphävts genom förordning (1993:1376). 23 §23 § har upphävts genom förordning (1993:1376). 24 §24 § har upphävts genom förordning (1993:1376). 25 §25 §Nötkött som kommer från ett djur som är fött, uppväxt och slaktat i Sverige skall vara märkt med dess ursprung.Ytterligare föreskrifter om märkning av livsmedel meddelas av Livsmedelsverket. Förordning (2000:692). 26 §26 §Föreskrifter enligt 15 § livsmedelslagen (1971:511) meddelas av Livsmedelsverket. Förordning (1993:1376). Saluhållande27 §27 §Om det behövs från hälso- eller näringssynpunkt, får Livsmedelsverket föreskriva villkor för eller förbjuda saluhållande av varor som i fråga om utseende och användning liknar livsmedel av sedvanligt slag och som lätt kan förväxlas med sådana livsmedel. F (2004:163). 28 §28 §Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål och av naturliga mineralvatten. Förordning (1993:1376). Personalhygien29 §29 § Upphävd g. F (2005:1042). 30 §30 §För att hindra menlig inverkan på livsmedel skall den som driver verksamhet där livsmedel hanteras tillhandahålla arbetstagaren ändamålsenliga livsmedel. F (2005:1042). 31 §31 §Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som skall syssla med livsmedelshantering att genom läkarintyg visa att han är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.Läkarintyget skall utfärdas enligt formulär som livsmedelsverket fastställer efter samråd med socialstyrelsen. Förordning (1981:1372). 32 §32 §Livsmedelsverket meddelar efter samråd med socialstyrelsen föreskrifter om skyldighet för den som sysslar med livsmedelshantering att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.Den som driver den verksamhet i vilken livsmedelshanteringen ingår skall föranstalta om och bekosta hälsokontrollen. Förordning (1985:803). 33 §33 §Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl, skall den som sysslar med livsmedelshantering på uppmaning av tillsynsmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168). F (2004:258). 34 §34 §Livsmedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter enligt 21 § andra stycket livsmedelslagen (1971:511). Avser föreskrift hälsokontroll av personal, skall verket samråda med socialstyrelsen.Livsmedelslokal m.m.35 §35 §Utrymmen i fordon skall anses som livsmedelslokal enligt 22 § första stycket livsmedelslagen (1971:511) endast om fordonet används vid beredning av livsmedel, vid saluhållande av livsmedel till allmänheten eller vid leverans av livsmedel till återförsäljare utan förhandsbeställning. Förordning (1983:423). 36 §36 §Livsmedelslokal skall vara inredd på sådant sätt och skötas så att fara ej finns för att livsmedel i lokalen utsättes för sådan menlig påverkan som avses i 7 §.I fråga om konstruktion och utformningen i övrigt av byggnad som inrymmer livsmedelslokal samt om bygglov finns bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd av nämnda lag meddelade föreskrifter. Förordning (1987:177). 37 §37 §En livsmedelslokal får inte tas i bruk förrän lokalen med dess inredning blivit färdigställd och godkänd för sitt ändamål. Godkännandet skall inte avse sådant byggnadstekniskt förhållande som prövas i ärendet om bygglov och inte heller utrustningen i lokalen i andra fall än som avses i andra stycket. Godkännandet kan förenas med villkor.Livsmedelsverket får föreskriva att en livsmedelslokal får godkännas bara om verksamheten och utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i kan antas uppfylla de krav som verket föreskriver.Livsmedelsverket får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Förordning (1993:1376). 38 §38 §Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning prövas enligt följande, om inte något annat följer av andra stycket:
Typ av livsmedelslokal
 
Prövningsmyndighet
1. Slakterier och vilthanteringsanläggningar 
 
Livsmedelsverket 
2. Styckningsanläggningar och anläggningar för malet kött som producerar mer än 5 ton per vecka 
 
Livsmedelsverket 
3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar och omgrupperar köttvaror för distribution enbart inom detaljhandeln 
 
Livsmedelsverket 
4. Köttproduktanläggningar och köttberedningsanläggningar som producerar mer än 7,5 ton per vecka 
 
Livsmedelsverket 
5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som producerar mjölkprodukter av mer än 2000000 liter mjölk om året 
 
Livsmedelsverket 
6. Fiskanläggningar som producerar mer än 250 ton per år och fiskgrossistanläggningar som hanterar mer än 500 ton om året 
 
Livsmedelsverket 
7. Äggpackerier som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för äggEGT L 173, 6.7.1990, s. 5 (Celex 31990R1907).  
 
Livsmedelsverket 
8. Äggproduktanläggningar 
 
Livsmedelsverket 
9. Livsmedelslokaler i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fisk 
 
Livsmedelsverket 
10. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter 
 
Livsmedelsverket 
11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) 
 
Livsmedelsverket  
12. Exportkontrollerade anläggningar som avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel 
 
Livsmedelsverket 
13. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålning 
 
Livsmedelsverket 
14. Skeppshandelslager, tullager, frilager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättning 
 
Livsmedelsverket 
15. Anläggningar för dricksvattenförsörjning 
 
En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
16. Anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak 
 
En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
17. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedel samt primärproducenter av livsmedel 
 
En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
Om tillsynen över verksamheten i en anläggning med stöd av 46 § femte stycket flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket, skall verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande eller registrering av anläggningen. F (2005:1042). 39 §39 § har upphävts genom förordning (1981:1372). 40 §40 § har upphävts genom förordning (1989:1108). 41 §41 §Ansökan om godkännande av livsmedelslokal skall göras skriftligen hos den myndighet som prövar godkännandet. Förordning (1981:1372). 42 §42 §Innan en livsmedelslokal med dess inredning eller verksamheten i lokalen ändras väsentligt skall anmälan göras till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. Förordning (1993:1376). 43 §43 §Den som överlåter och den som övertar en livsmedelslokal skall genast anmäla detta till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. Förordning (1993:1376). 44 §44 §Godkännande av livsmedelslokal får återkallas av den myndighet som prövar godkännandet av lokalen om lokalen inte längre uppfyller de krav som anges i 36 § första stycket,om verksamheten eller utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i inte uppfyller kraven i livsmedelslagen (1971:511), i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen,om den i lokalen bedrivna verksamheten har upphört eller ändrats väsentligt,om lokalen eller dess inredning ändrats väsentligt,om villkor som meddelats vid godkännandet inte följs. F (2001:747). 44 a §44 a § Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedelEUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854). och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskyddEUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).. F (2005:1042). 45 §45 §Livsmedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter enligt 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511).Tillsyn Rubriken har denna placering enl. F 1989:1108. 46 §46 §Den myndighet som prövar godkännandet av en anläggning eller registrerar anläggningen utövar tillsyn över verksamheten i anläggningen.I fråga om tillsyn över livsmedelshantering i skeppshandelslager, tullager, frilager och frizon som avses i 38 § 13 finns bestämmelser i förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.Livsmedelsverket får, i fall som avses i första och andra stycket, efter samråd med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i det enskilda fallet besluta att tillsynen över en viss verksamhet skall flyttas över från verket till nämnden. F (2005:1042). 46 a §46 a §Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt avdelning II avsnitt II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760). ankommer på en behörig myndighet eller, enligt artikel 18 i förordningen, en medlemsstat.Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom kommunen skall utföra de uppgifter som enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ankommer på ett oberoende kontrollorgan. Vid de anläggningar som står under Livsmedelsverkets direkta tillsyn skall dock dessa uppgifter utföras av verket. Förordning (2000:692). EGT nr L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).47 §47 §Inom Försvarsmakten har generalläkaren de uppgifter som en tillsynsmyndighet annars har. Förordning (1994:1092). 48 §48 §Det åligger länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) att biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas och om undersökning och annan kontroll som behövs för att livsmedelslagen och de EG-förordningar som kompletteras av lagen skall följas. Livsmedelsverket får också meddela föreskrifter om skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta Livsmedelsverket om den tillsynsverksamhet som bedrivs och resultaten av verksamheten. F (2005:1042). 49 §49 §För kontrollen av kött får livsmedelsverket meddela föreskrifter om köttbesiktning,åtgärder som har samband med köttbesiktning,uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.Sådana föreskrifter får meddelas för kött från olika djurslag i den utsträckning de behövs från hälso- eller näringssynpunkt. Förordning (1990:310). Förutv. 49 § upphävd g. F 1989:1108. 49 a §49 a §Livsmedelsverket får föreskriva vad som skall göras med kött som tagits om hand i samband med slakt med stöd av 27 § första stycket livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1990:310). 49 b §49 b §Innehavare av ett kontrollslakteri skall betala avgifter till Livsmedelsverket för den kontroll som utförs av verket. Avgifterna bestäms av Livsmedelsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:447). 50 §50 §Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel skall, i den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av SWEDAC eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket skall vara ackrediterade eller att de skall godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om vilka krav som skall ställas på laboratorier som verket skall godkänna. F (2005:1042). 51 §51 §Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har tillsyn över ackrediterade laboratorier enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.Livsmedelsverket har tillsyn över de laboratorier som verket har godkänt.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Livsmedelsverket skall samråda i frågor om tillsyn över livsmedelslaboratorier och i fråga om föreskrifter för sådana laboratorier. Förordning (1995:197). 52 §52 §Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det, skall innehavaren av eller föreståndaren för en verksamhet där livsmedel hanteras eller ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra tillsynsprov. Sådan anmälan skall göras till Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet.En läkare eller veterinär som finner grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig hantering förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne skall anmäla detta till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren och den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511). Detta gäller dock inte om anmälan skall göras enligt smittskyddslagen (2004:168).En läkare som finner grundad anledning att anta att en person som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel som han hanterar otjänligt till människoföda skall anmäla detta till den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen i den kommun där hanteringen sker samt till smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats. Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. F (2004:258). 53 §53 §Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att den som hanterar livsmedel skall utöva tillsyn över verksamheten (egentillsyn) och om program som närmare reglerar hur kontrollen skall utövas (kontrollprogram). F (2001:747). 53 a §53 a §Om ägg för konsumtion eller kött av nöt, svin eller fjäderfä förs in från ett land som är medlem i Europeiska unionen utan handlingar som visar att äggen kommer från en besättning med godkänt kontrollprogram för salmonella eller att salmonella inte har påvisats i köttet, skall anmälan utan dröjsmål göras till tillsynsmyndigheten av den som första gången tar hand om äggen eller köttet. Anmälan behöver inte göras om äggen skall användas vid tillverkning av äggprodukter eller om kött av nötkreatur eller svin skall användas som råvara vid tillverkning av värmebehandlade köttprodukter.Kostnaderna för den provtagning och undersökning som föranleds av anmälan skall ersättas av den hos vilken provtagningen och undersökningen utförs. Förordning (1997:48). 53 b §53 b §Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egentillsynen, skall detta utan dröjsmål anmälas till tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten är en kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511), skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket om att salmonella har påvisats. F (2005:1042). 53 c §53 c §De kostnader som uppkommer för en tillsynsmyndighet till följd av åtgärder enligt 27 § livsmedelslagen (1971:511) skall ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand. Förordning (1995:813). Behörig myndighetRubriken införd g. F 1998:133. 53 d §53 d §Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) ankommer på en behörig myndighet, om inte regeringen beslutar något annat.Livsmedelsverket skall också utföraden uppgift som enligt artikel 4 i rådets förordning 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukterEGT L 17, 21.1.2000, s. 22 (Celex 32000R0104). ankommer på en medlemsstat, de uppgifter som enligt artikel 5.2 i rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga molluskerEGT L 268, 24.9.1991, s. 1 (Celex 31991L0492). ankommer på den behöriga myndigheten,de uppgifter som enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukterEGT L 118, 4.5.2002, s. 1 (Celex 32002R0753). ankommer på en medlemsstat.Livsmedelsverket skall svara för godkännande av sådana tävlingar som avses i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002. F (2005:1042). Ang. 1 p.: EGT L 17, 21.1.2000, s. 22 (Celex 32000R0104) – Ang. 2 p.: EGT L 268, 24.9.1991, s. 1 (Celex 31991L0492) – Ang. 3 p.: EGT L 118, 4.5.2002, s. 1 (Celex 32002R0753).Övriga bestämmelser54 §54 §Frågor om undantag enligt 4 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av livsmedelsverket eller såvitt gäller försvarsmakten av generalläkaren i samråd med livsmedelsverket. Förordning (1994:1092). 55 §55 §Livsmedelsverket får meddela föreskrifter till komplettering av de EG-förordningar som helt eller delvis faller inom livsmedelslagens (1971:511) tillämpningsområde.Närmare föreskrifter för verkställighet av livsmedelslagen och denna förordning meddelas av Livsmedelsverket.Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas dock i fråga om lagens tillämpning på försvarsmakten av generalläkaren efter samråd med Livsmedelsverket,i fråga om anmälningsskyldighet enligt 52 § andra stycket av Socialstyrelsen efter samråd med Livsmedelsverket.Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet medge undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött. Förordning (1998:133). 56 §56 §Föreskrift, som meddelas enligt denna förordning och som uppenbarligen har väsentlig ekonomisk betydelse eller på annat sätt är av större vikt, skall fastställas av regeringen. Förordning (1981:1372). 57 §57 §Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Förordning (1998:1105). 58 §58 §Bestämmelser om hur beslut som livsmedelsverket meddelat enligt denna förordning överklagas, finns i livsmedelslagen (1971:511).Beslut som generalläkaren har meddelat enligt denna förordning och som inte är beslut i särskilt fall får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller om beslut som Socialstyrelsen meddelat enligt denna förordning. För att tillvarata konsumentintresset inom livsmedelsområdet får en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan överklaga beslut som avses i detta stycke.I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1105). Ang. 1 st. se lagen 1971:511 35 §. F (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, ändr. g. F:ar 1997:923, 2002:119. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1971:807 1. Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972.2. Genom kungörelsen upphäveskungörelsen (1928:352) angående införsel till riket av idisslande djur och svin,mejeristadgan (1936:174),kungörelsen (1937:746) angående märkning av kärl, vari surströmming saluföres, m.m.kungörelsen (1942:91) med vissa bestämmelser angående handeln med mjölk,kungörelsen (1942:328) angående förfarandet vid pastörisering av mjölk och grädde m.m.,kungörelsen (1947:207) om överflyttande av vissa medicinalstyrelsen givna uppdrag och befogenheter å veterinärstyrelsen,kungörelsen (1949:444) angående beredning och inläggning m.m. av salt strömming, avsedd för försäljning inom riket,kungörelsen (1950:610) om skyldighet att anmäla vissa kylanläggningar,livsmedelsstadgan (1951:824),förordningen (1951:830) om införsel och utförsel av margarinvaror samt om kontroll över tillverkning av dessa varor,brevet (1952:402) till samtliga länsstyrelser angående fastställelse av normallivsmedelsordning enligt livsmedelsstadgan d. 21 dec. 1951 (nr 824),reglementet (1953:506) för hushållningssällskapens veterinärbakteriologiska laboratorier.3. Godkännande av livsmedelslokal som meddelats enligt äldre bestämmelser anses som godkännande enligt 38–40 §§ denna kungörelse.4. Livsmedelsverket och försvarets sjukvårdsstyrelse får föreskriva de avvikelser från denna kungörelse som behövs med hänsyn till kungörelsens ikraftträdande. 1972:294 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1972. 1981:1372 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982. Vad som enligt 22 och 23 §§ i dess förutvarande lydelse föreskrivs om hållbarhetsmärkning skall dock gälla intill dess märkningsskyldighet föreligger enligt bestämmelser som Livsmedelsverket meddelar med stöd av 23 § i dess nya lydelse.En besiktningsmans godkännande av livsmedelslokal gäller fortfarande. Ett sådant godkännande anses vid tillämpning av 42–-44 §§ meddelat av hälsovårdsnämnden. 1983:423 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1983. 1985:803 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1986. 1987:177 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987. 1989:462 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989. 1989:1108 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990. 1990:310 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft, i fråga om 21 § d. 1 jan. 1992, och i övrigt d. 1 juli 1990.Kommuner som vid ikraftträdandet inte omfattas av slakteritvång enligt äldre bestämmelser skall se till att köttbesiktningsbyrå finns att tillgå intill utgången av juni 1993. Om besiktningen kan utföras på annat sätt får kommunen avveckla köttbesiktningsbyrån före detta datum.Kommunen skall betala lön och annan ersättning till besiktningsveterinärer och annan personal som behövs för besiktningen vid byrån.Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:461) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) kan behövas i fråga om skyldigheter för kommunen att vidta nödvändiga åtgärder i den verksamhet som bedrivs vid köttbesiktningsbyrån. 1991:172 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före d. 1 juli 1991. 1991:1613 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1993:456 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993. 1993:1376 Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Förordningen 1993:1376 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.) 1994:1092 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1995:197 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. 1995:813 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995. 1996:91 14 § livsmedelsförordningen (1971:807) skall upphöra att gälla den 6 mars 1996. 1997:48 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1997. 1997:202 Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 1997. 1997:1264 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1998:133 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1998. 1998:447 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998. 1998:1105 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 1998:1247 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1998. 1998:1347 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998. 1999:479 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999. 2000:692 Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2000. 2000:695 Denna förordning träder i kraft d. 20 sept. 2000. 2001:747 Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2001. 2001:800 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2002:183 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002. 2004:135 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2004. 2004:163 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004. 2004:258 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet. 2005:418 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. 2005:1042 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.