Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Livsmedelsförordning (1971:807)

Omtryckt i SFS 1990:310

Inledande bestämmelse

1 §

Beteckningar i förordningen har samma betydelse som i livsmedelslagen (1971:511).
De EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen anges i ett tillkännagivande av regeringen. SFS 1998:1247

Livsmedels beskaffenhet

2 §

Fråga om godkännande av livsmedelstillsats enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av livsmedelsverket. Tillsats får godkännas endast om den är av värde för konsumenterna eller av särskilda skäl behövs för livsmedlets hantering.

3 §

4 §

Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om livsmedelstillsatser. I fråga om berikningsmedel får föreskrivas att sådana medel får användas endast efter tillstånd av Livsmedelsverket.
Om det finns särskilda skäl, får Livsmedelsverket i enskilda fall medge att en livsmedelstillsats används utan att den är godkänd enligt 6 § livsmedelslagen (1971:511). SFS 1993:1376

6 §

Hantering m. m.

7 §

8 §

9 §

Den som yrkesmässigt för in livsmedel i landet skall vara registrerad hos Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsskyldigheten och om undantag från denna skyldighet, om det finns särskilda skäl.
I fråga om hantering av oförtullat livsmedel gäller lagen (1973: 980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m. m. SFS 1995:813

10 §

Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.
Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller saluhållas i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om ytterligare villkor för import av livsmedel från ett land som inte är medlem i Europeiska unionen.
Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över
 • slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
 • länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.
SFS 2000:695

10 a §

11 §

12 §

13 §

14 §

Sådana nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser får bara saluhållas här i landet om de släppts ut på den gemensamma marknaden i enlighet med förordningens bestämmelser. SFS 1998:133

15 §

Om det behövs från hälsosynpunkt får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om särskilda villkor för eller förbud mot användning av visst slag av förpackningsmaterial, ämne, utrustning eller transportmedel vid hantering av livsmedel. SFS 1993:1376

16 §

Livsmedel får utan särskilt tillstånd hanteras på andra ställen än i en livsmedelslokal, om verksamheten är registrerad eller godkänd i enlighet med vad som följer av de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) eller av föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket. SFS 2005:1042

18 §

20 §

21 §

22 §

23 §

24 §

25 §

Nötkött som kommer från ett djur som är fött, uppväxt och slaktat i Sverige skall vara märkt med dess ursprung.
Ytterligare föreskrifter om märkning av livsmedel meddelas av Livsmedelsverket. SFS 2000:692

Saluhållande

27 §

Om det behövs från hälso- eller näringssynpunkt, får Livsmedelsverket föreskriva villkor för eller förbjuda saluhållande av varor som i fråga om utseende och användning liknar livsmedel av sedvanligt slag och som lätt kan förväxlas med sådana livsmedel. SFS 2004:163

28 §

Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om saluhållande av livsmedel för särskilda näringsändamål och av naturliga mineralvatten. SFS 1993:1376

Personalhygien

29 §

30 §

För att hindra menlig inverkan på livsmedel skall den som driver verksamhet där livsmedel hanteras tillhandahålla arbetstagaren ändamålsenliga livsmedel. SFS 2005:1042

31 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som skall syssla med livsmedelshantering att genom läkarintyg visa att han är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.
Läkarintyget skall utfärdas enligt formulär som livsmedelsverket fastställer efter samråd med socialstyrelsen. SFS 1981:1372

32 §

Livsmedelsverket meddelar efter samråd med socialstyrelsen föreskrifter om skyldighet för den som sysslar med livsmedelshantering att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.
Den som driver den verksamhet i vilken livsmedelshanteringen ingår skall föranstalta om och bekosta hälsokontrollen. SFS 1985:803

33 §

Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl, skall den som sysslar med livsmedelshantering på uppmaning av tillsynsmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168). SFS 2004:258

Livsmedelslokal m. m.

35 §

Utrymmen i fordon skall anses som livsmedelslokal enligt 22 § första stycket livsmedelslagen (1971:511) endast om fordonet används vid beredning av livsmedel, vid saluhållande av livsmedel till allmänheten eller vid leverans av livsmedel till återförsäljare utan förhandsbeställning. SFS 1983:423

36 §

Livsmedelslokal skall vara inredd på sådant sätt och skötas så att fara ej finns för att livsmedel i lokalen utsättes för sådan menlig påverkan som avses i 7 §.
I fråga om konstruktion och utformningen i övrigt av byggnad som inrymmer livsmedelslokal samt om bygglov finns bestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd av nämnda lag meddelade föreskrifter. SFS 1987:177

37 §

En livsmedelslokal får inte tas i bruk förrän lokalen med dess inredning blivit färdigställd och godkänd för sitt ändamål. Godkännandet skall inte avse sådant byggnadstekniskt förhållande som prövas i ärendet om bygglov och inte heller utrustningen i lokalen i andra fall än som avses i andra stycket. Godkännandet kan förenas med villkor.
Livsmedelsverket får föreskriva att en livsmedelslokal får godkännas bara om verksamheten och utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i kan antas uppfylla de krav som verket föreskriver.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. SFS 1993:1376

38 §

Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning prövas enligt följande, om inte något annat följer av andra stycket:
Typ av livsmedelslokal
 
Prövningsmyndighet
1. Slakterier och vilthanteringsanläggningar 
 
Livsmedelsverket 
2. Styckningsanläggningar och anläggningar för malet kött som producerar mer än 5 ton per vecka 
 
Livsmedelsverket 
3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar och omgrupperar köttvaror för distribution enbart inom detaljhandeln 
 
Livsmedelsverket 
4. Köttproduktanläggningar och köttberedningsanläggningar som producerar mer än 7,5 ton per vecka 
 
Livsmedelsverket 
5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som producerar mjölkprodukter av mer än 2000000 liter mjölk om året 
 
Livsmedelsverket 
6. Fiskanläggningar som producerar mer än 250 ton per år och fiskgrossistanläggningar som hanterar mer än 500 ton om året 
 
Livsmedelsverket 
7. Äggpackerier som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg5 
 
Livsmedelsverket 
8. Äggproduktanläggningar 
 
Livsmedelsverket 
9. Livsmedelslokaler i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fisk 
 
Livsmedelsverket 
10. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter 
 
Livsmedelsverket 
11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) 
 
Livsmedelsverket  
12. Exportkontrollerade anläggningar som avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel 
 
Livsmedelsverket 
13. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålning 
 
Livsmedelsverket 
14. Skeppshandelslager, tullager, frilager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättning 
 
Livsmedelsverket 
15. Anläggningar för dricksvattenförsörjning 
 
En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
16. Anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak 
 
En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
17. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedel samt primärproducenter av livsmedel 
 
En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) 
Om tillsynen över verksamheten i en anläggning med stöd av 46 § femte stycket flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket, skall verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande eller registrering av anläggningen. SFS 2005:1042

39 §

40 §

41 §

Ansökan om godkännande av livsmedelslokal skall göras skriftligen hos den myndighet som prövar godkännandet. SFS 1981:1372

42 §

Innan en livsmedelslokal med dess inredning eller verksamheten i lokalen ändras väsentligt skall anmälan göras till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. SFS 1993:1376

43 §

Den som överlåter och den som övertar en livsmedelslokal skall genast anmäla detta till den myndighet som utövar tillsyn över verksamheten i lokalen. SFS 1993:1376

44 §

Godkännande av livsmedelslokal får återkallas av den myndighet som prövar godkännandet av lokalen
 • om lokalen inte längre uppfyller de krav som anges i 36 § första stycket,
 • om verksamheten eller utrustningen i den anläggning som lokalen ingår i inte uppfyller kraven i livsmedelslagen (1971:511), i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen,
 • om den i lokalen bedrivna verksamheten har upphört eller ändrats väsentligt,
 • om lokalen eller dess inredning ändrats väsentligt,
 • om villkor som meddelats vid godkännandet inte följs.
SFS 2001:747

44 a §

Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel6 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd7. SFS 2005:1042

Tillsyn

46 §

Den myndighet som prövar godkännandet av en anläggning eller registrerar anläggningen utövar tillsyn över verksamheten i anläggningen.
I fråga om tillsyn över livsmedelshantering i skeppshandelslager, tullager, frilager och frizon som avses i 38 § 13 finns bestämmelser i förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.
Livsmedelsverket får, i fall som avses i första och andra stycket, efter samråd med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i det enskilda fallet besluta att tillsynen över en viss verksamhet skall flyttas över från verket till nämnden. SFS 2005:1042

46 a §

Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt avdelning II avsnitt II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 ankommer på en behörig myndighet eller, enligt artikel 18 i förordningen, en medlemsstat.
Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom kommunen skall utföra de uppgifter som enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ankommer på ett oberoende kontrollorgan. Vid de anläggningar som står under Livsmedelsverkets direkta tillsyn skall dock dessa uppgifter utföras av verket. SFS 2000:692

47 §

Inom Försvarsmakten har generalläkaren de uppgifter som en tillsynsmyndighet annars har. SFS 1994:1092

48 §

Det åligger länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) att biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas och om undersökning och annan kontroll som behövs för att livsmedelslagen och de EG-förordningar som kompletteras av lagen skall följas. Livsmedelsverket får också meddela föreskrifter om skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta Livsmedelsverket om den tillsynsverksamhet som bedrivs och resultaten av verksamheten. SFS 2005:1042

49 §

För kontrollen av kött får livsmedelsverket meddela föreskrifter om
 • köttbesiktning,
 • åtgärder som har samband med köttbesiktning,
 • uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.
Sådana föreskrifter får meddelas för kött från olika djurslag i den utsträckning de behövs från hälso- eller näringssynpunkt. SFS 1990:310

49 b §

Innehavare av ett kontrollslakteri skall betala avgifter till Livsmedelsverket för den kontroll som utförs av verket. Avgifterna bestäms av Livsmedelsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. SFS 1998:447

50 §

Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel skall, i den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av SWEDAC eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket skall vara ackrediterade eller att de skall godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om vilka krav som skall ställas på laboratorier som verket skall godkänna. SFS 2005:1042

51 §

Styrelsen för teknisk ackreditering har tillsyn över ackrediterade laboratorier enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Livsmedelsverket har tillsyn över de laboratorier som verket har godkänt.
Styrelsen för teknisk ackreditering och teknisk kontroll och Livsmedelsverket skall samråda i frågor om tillsyn över livsmedelslaboratorier och i fråga om föreskrifter för sådana laboratorier. SFS 1995:197

52 §

Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det, skall innehavaren av eller föreståndaren för en verksamhet där livsmedel hanteras eller ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra tillsynsprov. Sådan anmälan skall göras till Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet.
En läkare eller veterinär som finner grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig hantering förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne skall anmäla detta till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren och den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511). Detta gäller dock inte om anmälan skall göras enligt smittskyddslagen (2004:168).
En läkare som finner grundad anledning att anta att en person som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel som han hanterar otjänligt till människoföda skall anmäla detta till den eller de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen i den kommun där hanteringen sker samt till smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats.
Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. SFS 2004:258

53 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att den som hanterar livsmedel skall utöva tillsyn över verksamheten (egentillsyn) och om program som närmare reglerar hur kontrollen skall utövas (kontrollprogram). SFS 2001:747

53 a §

Om ägg för konsumtion eller kött av nöt, svin eller fjäderfä förs in från ett land som är medlem i Europeiska unionen utan handlingar som visar att äggen kommer från en besättning med godkänt kontrollprogram för salmonella eller att salmonella inte har påvisats i köttet, skall anmälan utan dröjsmål göras till tillsynsmyndigheten av den som första gången tar hand om äggen eller köttet. Anmälan behöver inte göras om äggen skall användas vid tillverkning av äggprodukter eller om kött av nötkreatur eller svin skall användas som råvara vid tillverkning av värmebehandlade köttprodukter.
Kostnaderna för den provtagning och undersökning som föranleds av anmälan skall ersättas av den hos vilken provtagningen och undersökningen utförs. SFS 1997:48

53 b §

Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egentillsynen, skall detta utan dröjsmål anmälas till tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten är en kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511), skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket om att salmonella har påvisats. SFS 2005:1042

53 c §

De kostnader som uppkommer för en tillsynsmyndighet till följd av åtgärder enligt 27 § livsmedelslagen (1971 511) skall ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand. SFS 1995:813

Behörig myndighet

53 d §

Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) ankommer på en behörig myndighet, om inte regeringen beslutar något annat.
Livsmedelsverket skall också utföra
 • 1. den uppgift som enligt artikel 4 i rådets förordning 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter13 ankommer på en medlemsstat,
 • 2. de uppgifter som enligt artikel 5.2 i rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker14 ankommer på den behöriga myndigheten,
 • 3. de uppgifter som enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter15 ankommer på en medlemsstat.
Livsmedelsverket skall svara för godkännande av sådana tävlingar som avses i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002. SFS 2005:1042

Övriga bestämmelser

54 §

Frågor om undantag enligt 4 § livsmedelslagen (1971:511) prövas av livsmedelsverket eller såvitt gäller försvarsmakten av försvarets sjukvårdsstyrelse i samråd med livsmedelsverket. SFS 1983:423

55 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter till komplettering av de EG-förordningar som helt eller delvis faller inom livsmedelslagens (1971:511) tillämpningsområde.
Närmare föreskrifter för verkställighet av livsmedelslagen och denna förordning meddelas av Livsmedelsverket.
Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas dock
 • i fråga om lagens tillämpning på försvarsmakten av generalläkaren efter samråd med Livsmedelsverket,
 • i fråga om anmälningsskyldighet enligt 52 § andra stycket av Socialstyrelsen efter samråd med Livsmedelsverket.
Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet medge undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött. SFS 1998:133

56 §

Föreskrift, som meddelas enligt denna förordning och som uppenbarligen har väsentlig ekonomisk betydelse eller på annat sätt är av större vikt, skall fastställas av regeringen. SFS 1981:1372

57 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. SFS 1998:1105

58 §

Bestämmelser om hur beslut som Livsmedelsverket meddelat enligt denna förordning överklagas, finns i livsmedelslagen (1971:511).
Beslut som generalläkaren har meddelat enligt denna förordning och som inte är beslut i särskilt fall får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller om beslut som Socialstyrelsen meddelat enligt denna förordning. För att tillvarata konsumentintresset inom livsmedelsområdet får en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan överklaga beslut som avses i detta stycke.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. SFS 1998:1105

SFS 1971:807

 • Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
 • - - -
 • Godkännande av livsmedelslokal som meddelats enligt äldre bestämmelser anses som godkännande enligt 38--40 §§ denna kungörelse.
 • Livsmedelsverket och försvarets sjukvårdsstyrelse får föreskriva de avvikelser från denna kungörelse som behövs med hänsyn till kungörelsens ikraftträdande.

SFS 1981:1372

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Vad som enligt 22 och 23 §§ i dess förutvarande lydelse föreskrivs om hållbarhetsmärkning skall dock gälla intill dess märkningsskyldighet föreligger enligt bestämmelser som livsmedelsverket meddelar med stöd av 23 § i dess nya lydelse,
En besiktningsmans godkännande av livsmedelslokal gäller fortfarande. Ett sådant godkännande anses vid tillämpning av 42--44 §§ meddelat av hälsovårdsnämnden.

SFS 1990:310

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 21 § den 1 januari 1992, och i övrigt den 1 juli 1990.
Kommuner som vid ikraftträdandet inte omfattas av slakteritvång enligt äldre bestämmelser skall se till att köttbesiktningsbyrå finns att tillgå intill utgången av juni 1993. Om besiktningen kan utföras på annat sätt får kommunen avveckla köttbesiktningsbyrån före detta datum.
Kommunen skall betala lön och annan ersättning till besiktningsveterinärer och annan personal som behövs för besiktningen vid byrån.
Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:461) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) kan behövas i fråga om skyldigheter för kommunen att vidta nödvändiga åtgärder i den verksamhet som bedrivs vid köttbesiktningsbyrån.

SFS 1991:172

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 1991.

SFS 1994:56

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de avvikelser från 50 § första stycket som kan behövas övergångsvis.

SFS 1994:1833

Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

SFS 1995:813

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

SFS 1995:1665

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1996 och skall gälla till utgången av år 1996.

SFS 1996:299

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1996:1656

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

SFS 1997:48

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

SFS 1997:202

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997.

SFS 1997:1264

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1998:133

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

SFS 1998:447

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 1998:1105

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 1998:1247

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

SFS 1998:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998.

SFS 1999:479

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 2000:692

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2000.

SFS 2000:695

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2000.

SFS 2001:747

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2001.

SFS 2001:800

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2002:183

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

SFS 2004:135

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

SFS 2004:163

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

SFS 2004:258

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2005:418

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2005:1042

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
EGT L 173, 6.7.1990, s. 5 (Celex 31990R1907).
EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).
EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).
EGT L 17, 21.1.2000, s. 22 (Celex 32000R0104).
EGT L 268, 24.9.1991, s. 1 (Celex 31991L0492).
EGT L 118, 4.5.2002, s. 1 (Celex 32002R0753).