Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Dumpningskungörelse (1971:1156)

Dumpningskungörelsen

Denna kungörelse har enligt förordning (1998:902) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Utfärdad: 1971-12-17

1 §

Statens naturvårdsverk medger undantag enligt 3 § första stycket lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten efter samråd med fiskeriverket. Sådant medgivande skall avse visst slag och viss mängd av avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

SFS 1991:554

2 §

Naturvårdsverket meddelar föreskrifter angående ansökan om medgivande till dumpning.

3 §

Naturvårdsverket utövar i samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och med stöd av lagen meddelade villkor och föreskrifter. Länsstyrelsen utövar i samverkan med lokala tullmyndigheter och kustbevakningen fortlöpande tillsyn inom länet.

SFS 1988:472

4 §

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten meddelas av naturvårdsverket efter samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen.

SFS 1988:472