Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Bilskrotningsförordning (1975:348)

Denna förordning har enligt F (2007:186) upphört att gälla den 1 juni 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:186).

Inledande bestämmelser

1 §

Med skrotbil avses i denna förordning en utrangerad bil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram. Med producent avses den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in bilar.

Termerna i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i bilskrotningslagen (1975:343).

SFS 2001:371

Auktorisation av bilskrotare

2 §

Auktorisation av bilskrotare meddelas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningen huvudsakligen skall ske.

Auktorisation meddelas för viss tid, högst fem år, och kan förnyas efter ansökan.

SFS 2001:371

3 §

En bilskrotare kan efter ansökan få auktorisation, om

 1. de tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller andra anläggningar,

 2. sökanden innehar maskinell anläggning för omvandling av skrotbil till metallskrot eller det genom avtal med auktoriserad bilskrotare som har sådan anläggning eller på annat sätt kan anses säkerställt att mottagna skrotbilar kommer att slutskrotas,

 3. anledning inte finns att anta att sökanden åsidosätter villkor som gäller för tillstånd enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken eller att sökanden på annat sätt handlar i strid med vad som åligger sökanden i fråga om verksamheten enligt gällande lagstiftning om bebyggelse eller miljövård.

Auktorisation får inte meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

SFS 1999:273

4 §

Länsstyrelsen får föreskriva att auktoriserad bilskrotare skall vara skyldig att inom visst område mot ersättning avhämta skrotbil på begäran av ägaren eller myndighet som enligt lag får förfoga över bilen.

Länsstyrelsen får bestämma det högsta antal skrotbilar som samtidigt får finnas i lager hos auktoriserad bilskrotare.

5 §

Auktoriserad bilskrotare kan av länsstyrelsen åläggas att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att iordningställa platsen för bilskrotningen som i den händelse verksamheten upphör kan åligga honom enligt föreskrift i lag.

6 §

Auktoriserad bilskrotare får ej vägra att omhändertaga skrotbil som lämnas vid anläggning där han driver sin verksamhet, om begärd avgift för omhändertagandet samtidigt erlägges.

7 §

Ansökan om auktorisation av bilskrotare skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, firma och postadress samt, i fråga om fysisk person, personnummer och, i fråga om juridisk person, tilldelat organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

 2. platsen för upplag, byggnader eller andra anläggningar där sökanden bedriver eller avser att bedriva bilskrotning,

 3. förhållanden som avses i 3 § första stycket 1 och 2 denna förordning.

Till ansökan skall sökanden foga de handlingar som han vill åberopa till bevis för att han uppfyller de villkor som anges i 3 § första stycket 1 och 2 och andra stycket denna förordning.

SFS 1999:273

8 §

I ärende om auktorisation skall länsstyrelsen inhämta yttrande från kommunstyrelsen och polismyndigheten samt, om sökanden avser att till någon del utföra bilskrotningen vid anläggning i annat län, länsstyrelsen i det länet.

Återkallelse av auktorisation m.m.

9 §

Auktorisation kan återkallas av länsstyrelsen, om

 1. beträffande auktoriserad bilskrotare inträder sådan omständighet att bilskrotaren enligt 3 § första stycket 1 eller 2 inte skulle ha varit berättigad att erhålla auktorisation,

 2. bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina åligganden enligt denna förordning eller föreskrift som meddelats med stöd av förordningen eller vad som åligger bilskrotaren i fråga om verksamheten enligt gällande lagstiftning angående bebyggelse eller miljövård, eller

 3. bilskrotaren för att omhändertaga eller avhämta skrotbilar tar ut avgifter som väsentligt överstiger vad jämförliga företag betingar sig.

SFS 1998:926

10 §

Om auktoriserad bilskrotare avlider, försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, upphör auktorisationen att gälla efter ett år.

SFS 1988:1350

11 §

Auktoriserad bilskrotare som upphör med sin rörelse skall snarast skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen. Detsamma gäller om han ej vill utnyttja auktorisation eller hinder mot att börja rörelsen uppkommer. När anmälan har inkommit, förfaller auktorisationen.

Skrotningsintyg m.m.

12 §

Den som enligt 3 § bilskrotningslagen (1975:343) är behörig att utfärda skrotningsintyg skall utfärda ett sådant intyg när han eller hon tar emot en skrotbil som är registrerad enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

SFS 2001:678

13 §

Skrotningsintyg skall innehålla

 1. underskrift av den som är behörig att utfärda intyget,

 2. i fråga om det företag eller inrättning som utfärdar intyget, uppgift om företagets eller inrättningens namn, adress och registrerings- eller identifieringsnummer,

 3. i fråga om den behöriga myndighet som avses i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon1) , uppgift om myndighetens namn och adress,

  1)

  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

 4. uppgift om datum för utfärdande av intyget,

 5. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsslag, märke, modell och chassinummer,

 6. underskrift av fordonets ägare eller innehavare samt uppgift om dennes namn, nationalitet och adress.

Skrotningsintyg skall utfärdas på blankett enligt formulär eller genom elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver.

SFS 2003:205

14 §

Behörig att underteckna skrotningsintyg är

 1. auktoriserad bilskrotare som är fysisk person, om han eller hon inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 2. annan lämplig person som är anställd hos en auktoriserad bilskrotare och av länsstyrelsen godkänts som behörig att underteckna skrotningsintyg,

 3. person som av en producent som är behörig att utfärda skrotningsintyg har utsetts att på producentens vägnar underteckna skrotningsintyg,

 4. konkursförvaltare för den som är behörig att utfärda skrotningsintyg,

 5. förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen.

Godkännande som avses i första stycket 2 upphör att gälla om den anställde försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om anställningen upphör. Godkännandet kan återkallas, om anmärkningar mot vederbörandes lämplighet ger anledning till det.

SFS 2001:371

15 §

Auktoriserad bilskrotare eller sådan bilskrotares dödsbo, konkursförvaltare eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen skall skriftligen anmäla till länsstyrelsen om behörighet som avses i 14 § första stycket 2 har upphört att gälla. Dödsbo, konkursförvaltare och förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken skall även utan dröjsmål anmäla dödsfallet, egendomsavträdet respektive förvaltarförordnandet.

SFS 1999:273

16 §

[Upphävd g. F (2001:371).]

SFS 2001:371

Förteckning över bilskrotare och producenter

Rubriken har denna lydelse enl. F 2001:371. SFS1975-0348

17 §

Vägverket skall föra en förteckning över vilka som är behöriga att utfärda skrotningsintyg och vilka som är behöriga att underteckna skrotningsintyg. Förteckningen får föras genom automatisk databehandling.

Vägverket skall se till att varje länsstyrelse har tillgång till förteckningen och får kännedom om tillägg eller ändringar som görs i den.

Vägverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i förteckningen.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

SFS 2001:371

17 a §

En producent som skall utfärda skrotningsintyg måste anmäla detta till länsstyrelsen i det län där skrotbilarna tas emot av producenten eller av någon på producentens vägnar. Av anmälan skall framgå vilken auktoriserad bilskrotare producenten har slutit avtal med om omhändertagande av skrotbilarna och vem som är behörig att underteckna skrotningsintyg enligt 14 § 3.

En producent skall omedelbart anmäla till länsstyrelsen om avtalet enligt första stycket upphör att gälla eller om ändring sker i förhållanden som avses i 14 § 3.

SFS 2001:371

18 §

Länsstyrelsen skall till Vägverket lämna uppgift om

 1. beslut varigenom auktorisation meddelas eller återkallas,

 2. auktorisation som har förfallit enligt 10 eller 11 §,

 3. producent som är behörig att utfärda skrotningsintyg,

 4. vem som är behörig att underteckna skrotningsintyg enligt 14 §,

 5. ändring i förhållande som avses i 3 eller 4.

SFS 2001:371

Föreskrifter om demontering och hantering av skrotbilar

Rubriken införd genom förordning 1997:787. SFS1975-0348

18 a §

Om det behövs för att främja återanvändning eller återvinning av material av sådana skrotbilar eller delar av skrotbilar som avses i bilskrotningslagen (1975:343), får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om demontering eller hantering av skrotbilar eller delar av skrotbilar.

SFS 1998:926

Skrotningspremie

19 §

Skrotningspremie som avses i 4 § bilskrotningslagen (1975:343) utgör 700 kronor för bil som omfattas av producentansvar enligt 2 § andra stycket förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar. För bil som inte omfattas av sådant producentansvar utgör skrotningspremien

 • 700 kronor om bilen är högst 7 år gammal när den avregistreras,

 • 1 200 kronor om bilen är mer än 7 år gammal men högst 16 år gammal när den avregistreras,

 • 1 700 kronor om bilen är mer än 16 år gammal när den avregistreras.

Vid tillämpning av första stycket skall bilens ålder vid avregistrering bestämmas utifrån det datum den först togs i bruk. Har en bil tagits i bruk före 1996 skall bilens ålder i stället bestämmas utifrån dess årsmodell.

SFS 2001:371

20 §

Utbetalning av skrotningspremie sker i samband med avregistrering av den bil för vilken premien utgår.

Utbetalningen sker genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret och utan att beslut meddelas.

Skrotningspremie betalas ut till den som vid avregistreringen är antecknad som ägare i vägtrafikregistret.

SFS 2001:678

21 §

[Upphävd g. F (2001:371).]

SFS 2001:371

Bidrag från bilskrotningsfonden

22 §

[har upphävts genom förordning (1989:775).]

SFS 1989:775

22 a §

Bidrag utgår med högst 90 procent av godkänd kostnad för åtgärd som avses i 7 § första stycket 2 bilskrotningslagen (1975:343). I kostnaden får ej räknas in utgift för åtgärd som kan anses ingå i kommunernas löpande förvaltningsuppgifter.

Bidrag utgår endast om godkänd kostnad uppgår till minst 25 000 kronor.

SFS 1989:775

22 b §

[Upphävd g. F (2002:816).]

SFS 2002:816

22 c §

[Upphävd g. F (2002:816).]

SFS 2002:816

Skrotningsavgift

23 §

Skrotningsavgift som avses i 9 § bilskrotningslagen (1975:343) utgör 700 kronor för bil som omfattas av producentansvar enligt 2 § andra stycket förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar och 1 500 kronor för bil som inte omfattas av sådant producentansvar.

SFS 2001:371

23 a §

Vägverket är avgiftsmyndighet för skrotningsavgiften.

Beslut om sådan befrielse från skyldigheten att betala skrotningsavgift som avses i 16 a § bilskrotningslagen (1975:343) meddelas av Vägverket.

SFS 2002:816

23 b §

Kompensation för erlagd skrotningsavgift enligt 16 § bilskrotningslagen (1975:343) sker efter skriftlig ansökan av beskicknings- eller konsulatschef eller av den som i Sverige äger företräda sådan organisation som avses i bestämmelsen. Ansökan ges in till Utrikesdepartementet och skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling av vilken skall framgå fordonets pris, förvärvsdatum, erlagd skrotningsavgift, bilmärke, chassinummer, fordonets registreringsnummer samt säljarens och köparens namn och adress.

Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till avgiftsmyndigheten med uppgift om huruvida fordonet förvärvats av någon som har rätt till kompensation enligt 16 § bilskrotningslagen.

SFS 2002:816

24 §

I fråga om skrotningsavgift tillämpas bestämmelserna om indrivning i 58–60 §§ och domstols skyldighet att lämna uppgifter i 61 § första stycket skattebetalningsförordningen (1997:750).

Vid tillämpningen av första stycket skall vad som sägs om skatt och Skatteverket i stället gälla avgift och Vägverket.

SFS 2003:917

Rapporteringsskyldighet

Rubriken införd genom förordning 1997:787. SFS1975-0348

24 a §

Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission som framgår av artikel 9.1 i direktiv 2000/53/EG2) . Vägverket skall bidra med underlag för rapporteringen.

2)

EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

SFS 2003:205

Ansvar och besvär m.m.

25 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. lämnar oriktig uppgift i samband med ansökan enligt 7 § eller anmälan enligt 11, 15 eller 17 a §,

 2. bryter mot 6 eller 12 §,

 3. underlåter att göra anmälan enligt 11, 15 eller 17 a §,

 4. obehörigen utger sig att vara auktoriserad bilskrotare.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

SFS 2003:205

26 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut i andra fall än enligt 3–5 eller 9 §, 14 § första stycket 2 eller andra stycket får dock inte överklagas.

SFS 2002:816

Avgifter för vissa ärenden

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1992:226. SFS1975-0348

27 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av bilskrotningslagen (1975:343) och denna förordning meddelas av Naturvårdsverket.

Föreskrifter som avses i första stycket meddelas dock av Vägverket beträffande skrotningsintyg, utbetalning av skrotningspremie och andra frågor med anknytning till vägtrafikregistrets förande samt beträffande skrotningsavgift.

SFS 2002:816

27 a §

Avgift tas ut för prövning av ansökan om auktorisation enligt 3 §.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 skall tillämpas.

SFS 1992:226