Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon

1 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller asbesthaltiga kopplingsbelägg och bromsbelägg (friktionsbelägg) till fordon samt fordon utrustade med sådana friktionsbelägg.

2 §

Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit.
Med asbesthaltiga friktionsbelägg avses i denna förordning friktionsbelägg som innehåller mer än en viktprocent asbest.

3 §

De beteckningar som används i denna förordning har, om inte annat anges, samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. SFS 2002:933

4 §

Följande fordon får inte vara utrustade med asbesthaltiga friktionsbelägg när de saluförs eller överlåts.
  • Personbilar och motorcyklar som är av 1988 eller senare års modell.
  • Lastbilar och bussar som är av 1989 eller senare års modell.
  • Andra motordrivna fordon och släpfordon som tillverkas fr.o.m. den 1 juli 1988.
Ett fordon som tillhör en fordonstyp som beroende på utrustning, inredning eller huvudsakligt användningsområde kan hänföras till flera fordonsslag enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner skall vid tillämpning av denna förordning anses tillhöra det fordonsslag som fordonstypen i sitt standardutförande är hänförlig till. SFS 2002:933

5 §

Arbetsmiljöverket skall i en särskild författning ange andra fordon än sådana som avses i 4 §, till vilka det finns asbestfria friktionsbelägg med vilka fordonet får användas. Asbesthaltiga belägg till fordon, som anges i 4 § eller i arbetarskyddsstyrelsens författning, får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas. SFS 2000:960

6 §

Arbetsmiljöverket får om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall medge undantag från 4 eller 5 §. Ett undantag får förenas med särskilda villkor. SFS 2000:960

7 §

I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.
Bestämmelser om kontroll av fordon finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2002:925). SFS 2002:933

8 §

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning finns i 29 kap. miljöbalken. SFS 1998:920

9 §

Arbetsmiljöverkets beslut i ett ärende enligt 5 och 6 §§ får överklagas hos regeringen. SFS 2000:960

SFS 1998:920

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2000:960

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2002:933

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2009:223

Förordning 1986:683 upphävd genom