Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon

Denna förordning upphör enligt F (2009:223) att gälla den 29 april 2009.

Utfärdad: 1986-08-21

1 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller asbesthaltiga kopplingsbelägg och bromsbelägg (friktionsbelägg) till fordon samt fordon utrustade med sådana friktionsbelägg.

2 §

Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit. Med asbesthaltiga friktionsbelägg avses i denna förordning friktionsbelägg som innehåller mer än en viktprocent asbest.

3 §

De beteckningar som används i denna förordning har, om inte annat anges, samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2002:933

4 §

Följande fordon får inte vara utrustade med asbesthaltiga friktionsbelägg när de saluförs eller överlåts.

  1. Personbilar och motorcyklar som är av 1988 eller senare års modell.

  2. Lastbilar och bussar som är av 1989 eller senare års modell.

  3. Andra motordrivna fordon och släpfordon som tillverkas fr. o. m. den 1 juli 1988.

Ett fordon som tillhör en fordonstyp som beroende på utrustning, inredning eller huvudsakligt användningsområde kan hänföras till flera fordonsslag enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner skall vid tillämpning av denna förordning anses tillhöra det fordonsslag som fordonstypen i sitt standardutförande är hänförlig till.

SFS 2002:933

5 §

Arbetmiljöverket skall i en särskild författning ange andra fordon än sådana som avses i 4 §, till vilka det finns asbestfria friktionsbelägg med vilka fordonet får användas. Asbesthaltiga belägg till fordon, som anges i 4 § eller i Arbetsmiljöverkets författning, får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas.

SFS 2000:960

6 §

Arbetsmiljöverket får om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall medge undantag från 4 eller 5 §. Ett undantag får förenas med särskilda villkor.

SFS 2000:960

7 §

I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Bestämmelser om kontroll av fordon finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2002:925).

SFS 2002:933

8 §

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning finns i 29 kap. miljöbalken.

SFS 1998:920

9 §

Arbetsmiljöverkets beslut i ett ärende enligt 5 och 6 §§ får överklagas hos regeringen.

SFS 2000:960