Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Nationalparksförordning (1987:938)

1 §

Följande nationalparker har bildats för angivna syften:
 • 1. Vadvetjåkka nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 2. Abisko nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 3. Stora Sjöfallets (Stuor Muorkke) nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 4. Sareks nationalpark för att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 5. Padjelanta (Badjelánnda) nationalpark för att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 6. Muddus (Muttos) nationalpark för att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 7. Pieljekaise nationalpark för att bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd,
 • 8. Sånfjällets nationalpark för att bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,
 • 9. Töfsingdalens nationalpark för att bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,
 • 10. Hamra nationalpark för att bevara områdets naturmiljö i väsentligen orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi,
 • 11. Garphyttans nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,
 • 12. Ängsö nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,
 • 13. Norra Kvills nationalpark för att i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog,
 • 14. Gotska Sandöns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
 • 15. Blå Jungfruns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
 • 16. Dalby Söderskogs nationalpark för att bevara ett område med sydsvensk lövskog i väsentligen oförändrat skick,
 • 17. Store Mosse nationalpark för att bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv ska få utvecklas fritt,
 • 18. Tivedens nationalpark för att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick, där skogen ska få utvecklas mot urskog,
 • 19. Skuleskogens nationalpark för att bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt,
 • 20. Stenshuvuds nationalpark för att bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet,
 • 21. Björnlandets nationalpark för att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde,
 • 22. Djurö nationalpark för att bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick,
 • 23. Tyresta nationalpark för att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt,
 • 24. Haparanda skärgårds nationalpark för att bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick,
 • 25. Trestickla nationalpark för att bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan,
 • 26. Färnebofjärdens nationalpark för att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick,
 • 27. Söderåsens nationalpark för att bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick,
 • 28. Fulufjällets nationalpark för att bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick,
 • 29. Kosterhavets nationalpark för att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick, och
 • 30. Åsnens nationalpark för att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick.
SFS 2018:312

2 §

Nationalparkerna är belägna på mark som tillhör staten. Deras huvudsakliga gränser anges i bilagorna 1–30.
I de fall som anges särskilt ingår angränsande vattenområden.
I Gotska Sandöns nationalpark och Blå Jungfruns nationalpark ingår de vattenområden som enligt lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde hänförs till respektive fastighet. SFS 2018:312

3 §

Nationalparkerna ska vårdas och förvaltas i enlighet med de syften för vilka de har bildats.
Länsstyrelsen är förvaltare av nationalparker i länet, med undantag för att
 • 1. Stiftelsen Tyrestaskogen är förvaltare av Tyresta nationalpark,
 • 2. Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltare även av den del av Tivedens nationalpark som ligger i Västra Götalands län, och
 • 3. Länsstyrelsen i Gävleborgs län är förvaltare även av de delar av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län.
SFS 2009:729

3 a §

När Naturvårdsverket tar fram underlag för beslut om att förklara ett mark- eller vattenområde som nationalpark ska verket ge Sametinget tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart att området saknar betydelse för rennäringen och samisk kultur. SFS 2018:312

4 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter
 • 1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en nationalpark, och
 • 2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.
Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifterna ska verket ge länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Om föreskrifterna kan antas ha betydelse för rennäringen eller samisk kultur, ska verket också ge Sametinget tillfälle att yttra sig.
Om föreskrifterna avser inskränkning i renskötselrätt eller annan enskild rätt, ska förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas i fråga om föreläggande till sakägare att yttra sig över förslag till beslut och om kungörande av beslut. Det som sägs i den förordningen om länsstyrelsen och kommunen ska i stället gälla Naturvårdsverket. SFS 2018:312

5 §

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter som avses i 4 §, om det finns särskilda skäl. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken. SFS 2011:622

6 §

Bestämmelserna i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska tillämpas i fråga om vad en ansökan om dispens enligt 5 § ska innehålla. SFS 2011:622

7 §

Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om en skötselplan bestämma hur en nationalpark ska vårdas och förvaltas. SFS 2011:622

7 a §

8 §

När Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter enligt 4 § eller beslutat om en skötselplan enligt 7 §, ska verket snarast möjligt underrätta den berörda nationalparkens förvaltare om detta. SFS 2011:622

9 §

När länsstyrelsen har beslutat i en fråga om dispens enligt 5 §, ska länsstyrelsen skicka beslutet till Naturvårdsverket. SFS 2011:622

10 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7 §§ miljötillsynsförordningen. SFS 2011:622

11 §

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. SFS 2011:622

13 §

Naturvårdsverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos regeringen. Bestämmelser i övrigt om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut enligt 5 §. SFS 2011:622

SFS 1987:938

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
Genom förordningen upphävs
 • skrivelsen (1910:30 s. 1) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för vissa nationalparker,
 • skrivelsen (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län,
 • skrivelsen (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län,
 • skrivelsen (1913:146) angående Peljekaise nationalpark i Arjeplogs socken av Norrbottens län,
 • skrivelsen (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län,
 • skrivelsen (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m.m.,
 • skrivelsen (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län,
 • skrivelsen (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund,
 • skrivelsen (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län,
 • skrivelsen (1931:404) till domänstyrelsen angående fastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län,
 • kungörelsen (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystmen inom vissa nataionalparker,
 • brevet (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.,
 • reglementet (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark,
 • reglementet (1960:661) för Abisko nationalpark, 15. reglementet (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark,
 • reglementet (1960:663) för Sareks nationalpark,
 • reglementet (1960:664) för Muddus nationalpark,
 • reglementet (1960:665) för Peljekaise nationalpark,
 • reglementet (1960:666) för Sonfjällets nationalpark,
 • reglementet (1960:667) för Töfsingdalens nationalpark,
 • reglementet (1960:668) för Hamra nationalpark,
 • reglementet (1960:669) för Garphyttans nationalpark,
 • reglementet (1960:670) för Ängsö nationalpark,
 • reglementet (1960:671) för Norra Kvills nationalpark,
 • reglementet (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark,
 • reglementet (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark,
 • brevet (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
 • reglementet (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark,
 • brevet (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark m.m,
 • reglementet (1963:678) för Padjelanta nationalpark.

SFS 1988:1133

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989

SFS 1991:1163

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den 1 augusti 1991, och i övrigt den 1 januari 1992. Vad som i gällande förordnanden enligt 3 § tredje stycket och upplåtelser enligt 6 § sägs om statens naturvårdsverk skall efter ikraftträdandet gälla länsstyrelsen.

SFS 1993:453

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

SFS 1994:552

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1994:1460

utfärdad den 1 december 1994
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

SFS 1998:1026

Denna förordning träder i kraft den 9 september 1998.

SFS 1998:1253

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 1999.

SFS 2001:213

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2001.

SFS 2002:679

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

SFS 2004:642

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

SFS 2006:291

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2006.

SFS 2009:729

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

SFS 2011:15

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

SFS 2011:622

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:690

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2011.

SFS 2011:841

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2017:268

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2017.

SFS 2018:312

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2018.