Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon Förarbeten1992:1140 Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr. 1992/93:54.1993:789 Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428.1995:94 Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.1996:530 Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.1998:847 Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex 385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5, Celex 397L0011).2008:832Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8.2009:1167Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.2010:891Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.2012:433Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.2012:434Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.2016:787Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.2016:788Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.2017:962Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.2017:1278Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.2018:1416Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.Utfärdad: 1992-12-03Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1416 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 6 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha följande lydelse. Av Stefan Rubenson: Ändringarna är föranledda av prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft som syftade till att all verksamhet i vatten ska omgärdas av moderna miljövillkor, något som avkastade flera ändringar i miljöbalken. Förevarande ändringar är en följd av ändringarna i miljöbalken.I första stycket görs två följdändringar. Den ena ändringen görs med anledning av att bestämmelser i hittillsvarande 2 kap. 7 § miljöbalken placeras i 5 kap. 5 § och med anledning av att de bestämmelserna kompletteras med den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § miljöbalken. Den andra ändringen görs med anledning av att hittillsvarande 5 kap. 15 § miljöbalken byter beteckning till 5 kap. 18 §. Regeringen ges i 5 kap. 6 § miljöbalken ett bemyndigande att meddela föreskrifter om undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken. Sådana föreskrifter ska tillämpas även vid bedömning med stöd av denna lag.Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Kommentaren uppdaterad per 1 april 2018 SFS 2017:1278 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha följande lydelse. Av Stefan Rubenson: Lagändringen är föranledd av den nya lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Första stycket har ändrats till att hänvisa till den förteckning över geografiska koordinater som framgår av bilaga 4 till lagen om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Ändringen innebär ingen förändring i sak av definitionen av Sveriges ekonomiska zon.Allmänna bestämmelser1 §1 §Sveriges ekonomiska zon omfattar de områden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Lag (2017:1278). Skydd för den marina miljön2 §2 §Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 5 § skall iaktta bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken. Även andra som färdas i den ekonomiska zonen eller som bedriver verksamhet där skall vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att undvika skador på den marina miljön.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för att skydda och bevara den marina miljön. Lag (1998:847). Lagen 1998:847, med ikraftträdande 1 jan. 1999, innehåller även:2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.3. Bestämmelsen i 8 a § skall tillämpas även när tillståndet har meddelats före denna lags ikraftträdande.3 §3 §Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser omgeologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27–30 och 32 §§ miljöbalken,dumpning i 15 kap. 27–29 §§ miljöbalken,föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, ochhantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment från sådant vatten i barlastvattenlagen (2009:1165). Lag (2009:1167), ändrad g. (2012:434), ändrad g. (2016:788). Anm.: Paragrafens lydelse enl. Lag 2016:788 återges här.Utnyttjande av naturtillgångar m.m.4 §4 §I fråga om fiske i den ekonomiska zonen gäller fiskelagen (1993:787). I fråga om rätten att i zonen utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar gäller lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Lag (1993:789). 5 §5 §I fråga om andra verksamheter och åtgärder än sådana som avses i 4 § krävs det tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att i den ekonomiska zonenutforska, utvinna eller på annat sätt utnyttja naturtillgångar,uppföra eller använda konstgjorda öar, ochi kommersiellt syfte uppföra eller använda anläggningar eller andra inrättningar.I ett tillståndsbeslut ska den verksamhet som tillståndet avser anges. Ett tillstånd får begränsas till viss tid.Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt, såsom att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter, främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser samt trygga säkerheten. Lag (2008:832). 5 a §5 a §Ett tillstånd får förenas med ytterligare eller ändrade villkor, om det genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när tillståndet meddelades eller om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs.Med stöd av denna paragraf får inte meddelas så ingripande villkor att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Lag (2010:891). 5 b §5 b §Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggningar och andra inrättningar samt för andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får tillståndsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet. I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger i. Lag (1998:847). 5 c §5 c §Tillstånd enligt 5 § krävs inte för geologisk lagring av koldioxid. Lag (2012:433). 6 §6 §Vid prövning av tillstånd ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas.För verksamheter och åtgärder som ska prövas för ett tillstånd ska, på samma sätt som om ansökan avser en verksamhet i Sverige,frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samråd ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, ochen liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.Det som sägs om länsstyrelsen i 6 kap. miljöbalken ska gälla länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det område där verksamheten avses att bedrivas. Lag (2018:1416). Lagen 2017:962, med ikraftträdande 1 jan 2018, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.6 a §6 a §En ansökan om tillstånd ska innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 6 kap. miljöbalken. Lag (2017:962). 7 §7 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd för en konstgjord ö, anläggning eller annan inrättning som tillkommit med stöd av denna lag meddela föreskrifter om en säkerhetszon med en utsträckning av högst 500 meter från öns eller inrättningens yttersida.8 §8 §Ett tillstånd får återkallas, om tillståndshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller om det annars finns synnerliga skäl.Om ett tillstånd återkallas utan att tillståndshavaren åsidosatt sina skyldigheter, har han rätt till ersättning av staten för förlust till följd av åtgärd som han vidtagit med anledning av tillståndet. 8 a §8 a §Om ett tillstånd upphör att gälla är den som har innehaft tillståndet skyldig att ta bort anläggningar och andra inrättningar samt vidta andra åtgärder för återställning, om inte detta är obehövligt från allmän eller enskild synpunkt.Om skyldigheten att vidta sådana åtgärder inte har bestämts genom villkor i tillståndet, skall frågan prövas av tillståndsmyndigheten i samband med att tillståndet upphör.Om den som har haft tillståndet inte iakttar sina skyldigheter, får tillsynsmyndigheten vid vite förelägga honom att fullgöra dessa. Lag (1998:847). Marinvetenskaplig forskning9 §9 §Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas i den ekonomiska zonen av utländska medborgare utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att en ansökan om tillstånd skall ersättas av en anmälan eller att varken tillstånd eller anmälan behövs.Tillstånd får begränsas till viss tid och förenas med villkor. I fråga om återkallelse av tillstånd och rätt till ersättning i ett sådant fall gäller vad som sägs i 8 §.Folkrättsliga grundsatser10 §10 §Tillämpningen av denna lag samt de föreskrifter och andra beslut som meddelas med stöd av lagen får inte medföra någon inskränkning av de enligt folkrätten gällande rättigheterna till fri sjöfart i den ekonomiska zonen och till överflygning av zonen och inte heller av några andra rättigheter som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.Detsamma gäller i fråga om tillämpningen av de bestämmelser i miljöbalken som anges i 3 § och föreskrifter och andra beslut som meddelas med stöd eller för verkställighet av de bestämmelserna samt i fråga om tillsynen över att bestämmelserna och besluten följs. Lag (2008:832). Tillsyn m.m.11 §11 §Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt av föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. 12 §12 §Den som bedriver verksamhet enligt denna lag är skyldig att på begäran lämna en tillsynsmyndighet de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.13 §13 §En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag samt föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.Ett föreläggande får förenas med vite.14 §14 §Om en verksamhet bedrivs på sådant sätt att den medför uppenbar fara för miljön eller något annat allmänt eller enskilt intresse, får en tillsynsmyndighet förbjuda verksamheten. Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.Tillämplig lag, straff m.m.15 §15 §På en konstgjord ö, anläggning eller annan inrättning som tillkommit med stöd av denna lag tillämpas svensk lag på samma sätt som om inrättningen varit belägen inom riket. Inrättningen skall därvid anses vara belägen inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.16 §16 §Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att iaktta en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 eller 7 §,bedriver5 verksamhet i strid mot 5 eller 9 § eller åsidosätter ett villkor som har meddelats med stöd av 5, 5 a eller 9 §,fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att tillsynsmyndigheten förbjudit verksamheten med stöd av 14 §. Lag (1998:847). 17 §17 §Den som har begått brott som avses i 16 § döms vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.Har ett brott mot denna lag eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av lagen förövats i den ekonomiska zonen, får åtal för brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades.18 §18 §Andra beslut i särskilda fall än sådana som regeringen eller allmän domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:94). Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1992:1140 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1993:789 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1995:94 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1996:530 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. 1998:847 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.3. Bestämmelsen i 8 a § skall tillämpas även när tillståndet har meddelats före denna lags ikraftträdande. 2008:832 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. 2009:1167 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2009:1167 träder enl. F 2017:72 i kraft d. 8 sept. 2017.) F (2017:72). 2010:891 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010. 2012:433 Denna lag träder i kraft d. 4 jan. 2013. 2012:434 (Utkom d. 25 juni 2012.) 2016:787 Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2016. 2016:788 (Utkom d. 30 juni 2016.) 2017:72 (Utkom d. 21 febr. 2017.) 2017:962 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet. 2017:1278 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2018. 2018:1416 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. F (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon.