Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1268) om spillolja

1 §

Föreskrifterna i denna förordning meddelas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen. SFS 2002:743

2 §

Med spillolja avses i denna förordning begagnade mineraloljebaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål.
Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.
Med regenerering avses i denna förordning processer där basoljor kan framställas genom raffinering av spilloljor, särskilt genom avlägsnande av föroreningar, oxidationsprodukter och tillsatsämnen som ingår i sådana oljor. SFS 2002:743

3 §

Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får Naturvårdsverket föreskriva att denna förordning skall tillämpas på annat kemiskt oljeavfall än som avses i 2 §. SFS 1998:951

4 §

5 §

Vid hantering av spillolja skall som försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken gälla att
  • spillolja inte får släppas ut till dräneringssystem, inre vatten, grundvatten eller territorialhavet,
  • spillolja inte får förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas,
  • okontrollerade utsläpp av restprodukter, som uppstår vid hantering av spillolja, inte får förekomma,
  • spillolja inte får blandas med annat avfall, annat än om det i en behandlingsanläggning för farligt avfall behövs av tekniska skäl,
  • isoleroljor skall hållas åtskilda från annan spillolja till dess halten av polyklorerade bifenyler (PCB) har bestämts genom analys,
  • bränsle till en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om högst 10 MW får inte innehålla sådan förbehandlad spillolja som avses i 7 § eller annan spillolja.
Spillolja som består av isolerolja innehållande PCB skall anses utgöra isoleroljeavfall, avfallstyp 13 03 01*, enligt bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063). SFS 2001:1067

6 §

Naturvårdsverket får föreskriva om de ytterligare försiktighetsmått som skall iakttas vid hantering av spillolja. SFS 1998:951

6 a §

Spillolja skall i första hand regenereras om det är möjligt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och organisatoriska omständigheter. SFS 2002:743

7 §

Vid förbränning av spillolja i en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW får de gränsvärden som anges i bilagan till denna förordning inte överskridas.
Spillolja som avses i första stycket skall vara förbehandlad så att
  • oljan homogeniserats och partiklar, vatten och flyktiga organiska beståndsdelar har avlägsnats, samt
  • flampunkten är lägst 55 grader Celsius.
Om inte annat har bestämts i tillstånd eller program för kontrollen av verksamheten, skall utsläppsbegränsningen beräknas på grundval av halten av de ämnen i spilloljan, vilka anges i bilagan. Halten av respektive ämne skall beräknas i den del av rökgaserna som beror på spilloljan. Någon utspädning med renare reguljär olja får inte tillgodoräknas. SFS 1998:951

8 §

Den som under en sammanhängande tid av 12 månader genererar, samlar in, återvinner eller bortskaffar sammanlagt mer än 500 liter spillolja skall efter begäran till Naturvårdsverket eller den myndighet som Naturvårdsverket föreskriver lämna uppgifter om spilloljan och dess hantering. SFS 1998:951

9 §

Spillolja som inte får förbrännas enligt denna förordning och som inte är avsedd att föras ut ur landet, skall utan onödigt dröjsmål lämnas till en anläggning som har tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för återvinning eller bortskaffande. SFS 2001:1067

10 §

Konsumenterna skall genom märkning på förpackningen eller på annat lämpligt sätt få sådan information om motor- eller transmissionsolja som anges i bilagan.

11 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avsteg eller för det särskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 5 och 7--10 §§. SFS 1998:951

12 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.
Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. SFS 2011:16

13 §

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. SFS 1998:951

14 §

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. SFS 1998:951

15 §

16 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. SFS 1998:951

SFS 1993:1268

Denna förordning har trätt i kraft den 1 jan. 1994.

SFS 1996:976

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1997:113

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

SFS 1998:951

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2001:1067

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2002:743

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

SFS 2011:16

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

SFS 2011:927

Förordning 1993:1268 upphävd genom SFS 2011:927.