Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

1 §

I denna förordning regleras producenters skyldighet att samla in och ta hand om returpapper.
Syftet med förordningen är att producenterna skall se till att 75 viktprocent av de tidningar som konsumeras i Sverige samlas in som returpapper för att materialåtervinnas eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. SFS 2004:557

2 §

Med returpapper avses i denna förordning avfall av tidningar.
Med tidningar jämställs tidskrifter. direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.

3 §

Med en producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige
 • tillverkar eller importerar sådant papper som tidningar trycks på,
 • trycker eller låter trycka tidningar.
 • importerar tidningar.

4 §

En producent skall se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för returpapper som är hänförligt till producenten.
Ett insamlingssystem skall anses som lämpligt om det är lättillgängligt, underlättar för den som innehar returpapper att lämna ifrån sig detta och i övrigt ger god service åt dem som skall lämna returpapper till systemet.
Vid bedömningen av om insamlingssystemet är att anse som lämpligt skall särskilt beaktas vad som vid samråd enligt 5 a § framkommit om förhållandena i kommunen.
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om den skyldighet som avses i första stycket. SFS 2004:557

5 §

Hushåll och andra konsumenter av tidningar skall sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. SFS 1996:1083

5 a §

En producent som skall tillhandahålla ett insamlingssystem enligt 4 § skall samråda med berörd kommun i frågor som rör insamlingssystemet. Med berörd kommun avses en kommun där skyldigheten enligt 4 § att genom insamlingssystem ta hand om returpapper skall fullgöras.
Samrådet skall syfta till att med hänsyn till de lokala förhållandena i kommunen samordna producentens ansvar med kommunens renhållningsskyldighet. I samrådet skall diskuteras hur kommunen kan underlätta uppbyggnaden av insamlingssystemet, exempelvis genom att anvisa platser för insamling av returpapper, och vilka åtgärder mot nedskräpning runt platserna för insamling som producenten avser att vidta eller som vidtas.
Producenten skall vid samrådet lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna informera hushållen enligt 6 b §. SFS 2004:557

5 b §

§ Producenten skall fullgöra sin samrådsskyldighet genom att självmant eller på kommunens begäran
 • lämna en utförlig redogörelse till kommunen för hur producenten fullgör eller avser att fullgöra de skyldigheter som följer av 4 §,
 • lämna de uppgifter som avses i 5 a § tredje stycket till kommunen, och
 • ge kommunen tillfälle att överlägga med producenten om de förändringar eller den samordning som kommunen anser behövs.
SFS 2004:557

5 c §

Kommunen skall vid samrådet ge producenten möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av informationen till hushållen enligt 6 b §. SFS 2004:557

6 §

En producent skall se till att returpapper som lämnats i enlighet med 4 och 5 §§ transporteras bort samt materialåtervinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. SFS 1998:917

6 a §

När returpapper enligt 6 § skall transporteras genom en producents försorg, får inte någon annan än producenten eller den producenten anlitar för ändamålet ta befattning med transporten. SFS 1998:917

6 b §

När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen inom kommunen skall informationen i fråga om returpapper innehålla upplysningar om
 • syftet med insamlingen,
 • skyldigheten att sortera ut returpapper och anvisningar om hur sorteringen skall gå till,
 • de insamlingssystem som hushållen har tillgång till och
 • de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. 4. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.
SFS 2004:557

6 c §

En producent skall i fråga om returpapper se till att andra än hushåll får sådan information som avses i 6 b §. SFS 2004:557

7 §

En producent skall till Naturvårdsverket lämna
 • uppgift om resultatet av insamlingsverksamheten och materialåtervinningen.
 • de uppgifter om tillverkning, tryckning och import som Naturvårdsverket behöver för att kontrollera att insamlingsnivån uppnås.
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheterna som avses i första stycket. SFS 1998:917

9 §

10 §

Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. SFS 1998:917

SFS 1994:1205

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.

SFS 1996:1083

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1998:917

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2004:544

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2011:19

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
Senaste lydelse 1998:917.