Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

1 §

Denna förordning gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap. miljöbalken. SFS 2005:356

Miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder

2 §

Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en ansökan om tillstånd till
 • 1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
 • 2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt
 • 3. markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken om ansökan avser en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse.
SFS 1998:1350

3 §

En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden
I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket samt i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i första stycket ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. SFS 2016:1194

Miljöbedömningar av planer och program

4 §

Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan, ett program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
 • 1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
 • 2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
 • a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
 • b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
 • c) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
 • d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
 • e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, eller
 • f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.
I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och program som avses i första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör endast mindre ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. SFS 2016:798

5 §

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program som omfattas av 6 kap. 11 § miljöbalken men inte av 4 § denna förordning skall genomförandet av planen, programmet eller ändringen antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om
 • 1. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, och
 • 2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
SFS 2005:356

6 §

Vid bedömningen av om genomförandet av en plan eller ett program som avses i 4 § andra stycket eller 5 § ska antas medföra en betydande miljöpåverkan ska myndigheten eller kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet tillfälle att yttra sig. För planer och program på nationell nivå ska samråd i stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda statliga förvaltningsmyndigheter.
Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska redovisas i plan- eller programärendet och göras tillgänglig för allmänheten. SFS 2011:626

7 §

Bestämmelserna i 4–6 §§ gäller inte
 • 1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten,
 • 2. finansiella planer eller budgetplaner och budgetprogram.
SFS 2007:18

8 §

För planer och program som kräver samråd enligt 6 kap. 14 § miljöbalken skall den myndighet eller kommun som upprättat miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliggöra information om
 • 1. hur berörda myndigheter och kommuner samt allmänheten och andra intresserade kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
 • 2. hur och inom vilken tidsram synpunkter kan lämnas.
Om ett förslag till plan eller program kräver samråd enligt både 6 kap. 14 § miljöbalken och annan författning skall berörda myndigheter och kommuner sträva efter att genomföra samråden i ett sammanhang. SFS 2005:356

Miljöpåverkan i annat land

9 §

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 6 och 15 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1), om inte regeringen efter anmälan av verket i ett visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens uppgifter skall fullgöras av en annan myndighet. SFS 2005:356

10 §

Den ansvariga myndigheten enligt 9 § ska
 • 1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4–6, artikel 3 punkterna 1–3 och 5–8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5–7 i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,
 • 2. fullgöra de uppgifter som följer av 6 kap. 6 och 15 §§ miljöbalken,
 • 3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan,
 • 4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,
 • 5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), och
 • 6. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
Vid behov ska myndigheten samråda med andra berörda myndigheter.
Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige, i andra medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som är utsatt part enligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska miljöbedömningar. Ett sådant kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den andra statens ansvariga myndighet. SFS 2013:505

11 §

Statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta.
Statliga myndigheter som får kännedom om att en plan eller ett program som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken kan antas medföra betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta. SFS 2005:356

Avslutande bestämmelser

12 §

En kungörelse enligt 6 kap. 8 § miljöbalken om att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats skall, när annat inte har föreskrivits, föras in i ortstidning. I kungörelsen skall det anges att skriftliga synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen får lämnas inom den tid som den myndighet som skall pröva beskrivningen har bestämt, samt var beskrivningen hålls tillgänglig. Platsen för detta bör bestämmas i samråd med de berörda kommunerna. SFS 2005:356

13 §

En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken skall lämnas snarast efter det att en myndighet eller kommun vid samrådsförfarandet enligt 6 kap. miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men som kan antas uppfylla kraven på tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken. SFS 2005:356

14 §

Naturvårdsverket får efter samråd med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter för tillämpningen av denna förordning. SFS 2013:895

SFS 1998:905

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar skall upphöra att gälla.

SFS 1999:379

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 1999:1189

Denna förordning träder i kraft den 1 jan 2000.

SFS 2001:1074

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 • Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Om beslut enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har meddelats före den 1 januari 2002, skall beslutet gälla oavsett denna förordning.

SFS 2003:81

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2003:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2005:206

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

SFS 2005:356

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2005:624

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 20005.

SFS 2006:57

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

SFS 2006:1169

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

SFS 2007:18

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

SFS 2008:691

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti 2008.

SFS 2008:725

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

SFS 2009:864

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om det i fråga om verksamheten har meddelats ett beslut enligt 6 kap. 5 § miljöbalken före den 1 augusti 2009, ska det beslutet gälla oavsett de nya bestämmelserna i denna förordning.

SFS 2011:195

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2011.

SFS 2011:370

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

SFS 2011:626

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2013:259

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

SFS 2013:505

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2013:895

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2014:24

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

SFS 2015:365

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

SFS 2016:798

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

SFS 2016:1194

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Om 3 § innebär strängare krav på en verksamhet eller åtgärd på så sätt att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan medan den enligt äldre bestämmelser inte alltid skulle antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska de äldre bestämmelserna gälla för verksamheten eller åtgärden.

SFS 2017:966

Förordning 1998:905 upphävd genom SFS 2017:966.