Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 25 juni 1998.
Utkom från trycket den 14 juli 1998

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för sådana kostnader som mark- och miljödomstolar och statliga förvaltningsmyndigheter har i fråga om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Avgift betalas inte för handläggning som föranleds av att ett beslut enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

SFS 2017:881

2 §

För en kommunal myndighets verksamhet gäller bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§ denna förordning. Bestämmelser om rätt för kommunfullmäktige att meddela föreskrifter om avgifter för kommunens prövning och tillsyn finns i 27 kap. 1 § miljöbalken.

3 §

Regeringen kan i ett ärende enligt 17 kap. miljöbalken besluta om skyldighet för sökanden att stå för berörda statliga myndigheters undersöknings-, övervaknings- och tillsynskostnader för den verksamhet ansökan avser.

Beslutar regeringen om betalningsskyldighet enligt första stycket skall avgift som utgår enligt annan bestämmelse i denna förordning sättas ned i den mån betalningsskyldigheten täcker samma kostnader som avgiften.

4 §

Avgifter enligt denna förordning som gäller verksamheter som försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsynen över avser endast sådana prövningskostnader som anges i 1 §.

SFS 2017:794

Avgifter för miljöfarlig verksamhet

Kapitlet infört g. Förutv. 2 kap. samtidigt upphävt. SFS2015-0154

Prövnings- och tillsynsavgift

Rubriken införd g. SFS2016-1195

1 §

En prövnings- och tillsynsavgift ska betalas av den som driver eller har tillstånd till en verksamhet som

 1. är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),

 2. har ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 a 6 b §miljöbalken efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd eller en frivillig ansökan om tillstånd, eller

 3. har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten omfattar avgiften även ersättning för länsstyrelsens tillsyn över att bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken följs.

SFS 2015:154

2 §

Prövnings- och tillsynsavgiften är det belopp som anges i bilagan.

Om länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten, gäller det belopp som följs av bokstavsmarkeringen (L). Om någon annan än länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen, gäller det belopp som följs av bokstavsmarkeringen (K).

Om beloppet inte följs av någon bokstavsmarkering, är det detta belopp som gäller.

SFS 2020:688

3 §

Om verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av ett tillstånd, ska man till grund för beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning av verksamheten som är tillåten enligt tillståndet.

Om verksamheten är tillståndspliktig utan att omfattas av något tillstånd, ska man till grund för beräkning av avgiften använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning som verksamheten faktiskt har.

SFS 2015:154

4 §

De belopp som anges i bilagan avser de verksamheter som beskrivs i 2–32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), med samma verksamhetskoder. I bilagan är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken är skriven med versaler, är den rubrik för en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven med gemener, är den rubrik för en verksamhetsgrupp.

Om verksamheten omfattas av två eller flera lika eller olika stora belopp i bilagan, ska prövnings- och tillsynsavgiften beräknas enligt 5 §.

SFS 2016:1195

5 §

Endast ett belopp inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Om verksamheten omfattas av belopp i fler än en verksamhetsgrupp, ska de högsta beloppen i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Ett av beloppen ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten omfattas av. Vart och ett av de övriga beloppen ska ingå i beräkningen med en fjärdedel av sitt fulla värde. Om summan av det fulla beloppet och en fjärdedel av de övriga beloppen överstiger 130 procent av det fulla beloppet, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i prövnings- och tillsynsavgiften.

SFS 2015:154

6 §

Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att tillstånd till verksamheten gavs eller, om verksamheten bedrivs utan tillstånd, det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjades. Avgiften ska därefter betalas för varje påbörjat kalenderår.

SFS 2015:154

7 §

Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas efter beslut av länsstyrelsen.

SFS 2015:154

Avgift för prövning av dispens från industriutsläppsförordningen

Rubriken införd g. SFS2016-1195

8 §

Den som ansöker om en dispens enligt 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250) ska betala avgift för prövningen med 56 000 kronor per slutsats om bästa tillgängliga teknik som ansökan omfattar.

SFS 2016:1195

Avgift för vattenverksamhet

1 §

Avgift enligt detta kapitel betalas för prövning och anmälan av vattenverksamhet som avses i 11 kap. miljöbalken och för tillsyn över sådan verksamhet.

SFS 2007:169

Avgift för prövning

Rubriken införd g. SFS1998-0940

2 §

Avgift för prövning av en vattenverksamhet ska betalas av den som

 1. ansöker enligt 11 kap. 9 § första stycket miljöbalken om tillstånd till annan vattenverksamhet än markavvattning,

 2. ansöker om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbalken,

 3. ansöker om laglighetsprövning av en vattenverksamhet eller en vattenanläggning enligt 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,

 4. ansöker om godkännande av arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 § eller ansöker om tillstånd enligt 11 kap. 22 § miljöbalken att ta ur bruk en anläggning för bortledande av grundvatten,

 5. ansöker om tillstånd till utrivning enligt 11 kap. 19 § miljöbalken,

 6. ansöker om förlängning av sådan tid som anges i 24 kap. 2 § miljöbalken,

 7. ansöker om prövning för moderna miljövillkor enligt 24 kap. 10 § miljöbalken, eller

 8. ansöker om upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 13 § miljöbalken.

SFS 2018:2104

3 §

Avgift för prövning av en ansökan enligt 2 § 1, 3, 7 eller 8 ska

 1. betalas som en engångsavgift,

 2. bestå av en grundavgift och en tilläggsavgift enligt 4 och 5 §§,

 3. bestämmas som om hela målet prövas enligt 2 § 1, om ansökan avser prövning enligt både 2 § 1 och 3, och

 4. beräknas endast på det tillkommande uttaget, om ansökan avser ökat uttag.

SFS 2018:2104

4 §

Grundavgiften enligt 3 § ska bestämmas med hänsyn till kostnaden för att genomföra de åtgärder och uppföra de anläggningar som behövs för den verksamhet som ansökan avser eller, vid prövning som avses i 2 § 7, kostnaden för att genomföra de åtgärder som följer av prövningen. Grundavgiften

 1. är 1 500 kronor, om kostnaden inte är större än etthundratusen kronor,

 2. är 5 000 kronor, om kostnaden är större än etthundratusen men inte större än femhundratusen kronor,

 3. är 10 000 kronor, om kostnaden är större än femhundratusen men inte större än en miljon kronor,

 4. är 15 000 kronor, om kostnaden är större än en miljon men inte större än fem miljoner kronor,

 5. är 35 000 kronor, om kostnaden är större än fem miljoner men inte större än tio miljoner kronor,

 6. är 70 000 kronor, om kostnaden är större än tio miljoner men inte större än femtio miljoner kronor,

 7. är 140 000 kronor, om kostnaden är större än femtio miljoner men inte större än sjuttiofem miljoner kronor,

 8. är 240 000 kronor, om kostnaden är större än sjuttiofem miljoner men inte större än etthundra miljoner kronor, och

 9. är 400 000 kronor, om kostnaden är större än etthundra miljoner kronor.

Mervärdesskatt ska inte ingå i de kostnader som läggs till grund för att bestämma grundavgiften.

SFS 2018:2104

5 §

Tilläggsavgiften enligt 3 § ska betalas om den kostnad som avses i 4 § inte är större än femtio miljoner kronor och ansökan avser rätt att leda bort grund- eller ytvatten, rätt att ändra grundvattennivån, rätt till uttag av vattenkraft eller prövning som avses i 2 § 7.

Tilläggsavgiften ska grundas på den mängd vatten som ansökan avser och är 10 öre per kubikmeter vatten, beräknat efter

 1. den totala mängd vatten som ansökan avser, eller

 2. den årliga mängd vatten som ansökan avser, om ansökan avser en viss mängd årligen.

Om ansökan avser uttag för produktion av vattenkraftsel ska tilläggsavgiften, i stället för det som sägs i andra stycket, grundas på den elproduktion som uttaget beräknas ge och är 0,1 öre per kilowattimme beräknad årlig produktion under medelår.

SFS 2018:2104

5 a §

Om tilläggsavgift ska betalas, får grundavgiften tillsammans med tilläggsavgiften uppgå till högst 140 000 kronor.

SFS 2018:2104

6 §

Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 2 § 2 ska betalas med det belopp som, grundat på den dikeslängd som prövningen avser, gäller enligt 10 § avgiftsförordningen (1992:191) med tillämpning av

 • avgiftsklass 3, om dikeslängden inte är längre än 100 meter,

 • avgiftsklass 4, om dikeslängden är längre än 100 meter men inte längre än 1 000 meter,

 • avgiftsklass 6, om dikeslängden är längre än 1 000 meter men inte längre än 10 000 meter, och

 • avgiftsklass 7, om dikeslängden är längre än 10 000 meter.

Om flera ansökningar om tillstånd till markavvattning prövas samtidigt och ansökningarna rör samma eller intilliggande markområden, ska avgift tas ut för den sammanlagda dikeslängd som ansökningarna avser.

SFS 2018:2104

7 §

Avgift för prövning av en ansökan som avses i 2 § 4 eller 5 ska betalas med 1 500 kronor.

SFS 2018:2104

7 a §

Avgift för prövning av en ansökan som avses i 2 § 6 eller 8 ska betalas

 1. med 1 500 kronor, om prövningen inte gäller markavvattning, och

 2. med det belopp som gäller enligt 10 § avgiftsförordningen (1992:191) med tillämpning av avgiftsklass 3, om prövningen gäller markavvattning.

SFS 2018:2104

8 §

Om en ansökan enligt 2 § prövas av en mark- och miljödomstol, ska domstolen fastställa avgiften för prövningen, såvida inte länsstyrelsen har debiterat avgift. Sökanden ska lämna de uppgifter som behövs för att bestämma avgiftens storlek.

Avgiften ska betalas när domstolen har fastställt den. Bestämmelser om avvisning på grund av utebliven betalning av avgiften finns i 42 kap. 4 § rättegångsbalken och 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Motsvarande bestämmelser för länsstyrelsens verksamhet enligt detta kapitel finns i 9 kap.

SFS 2010:959

9 §

I fråga om fastställande av avgift som skall betalas enligt 3–5 §§ gäller vad som sägs i 9 kap. 3 § andra stycket.

SFS 1998:1363

10 §

[Upphävd g. F (2015:154).]

SFS 2015:154

Avgift för tillsyn

Rubriken införd g. SFS1998-0940

11 §

Avgift för länsstyrelsens tillsyn över vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken skall betalas efter särskilt beslut av länsstyrelsen och utgå med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

SFS 1998:1363

11 a §

Avgift för länsstyrelsens tillsyn över dammsäkerhet ska betalas av den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken. Avgiften ska betalas årligen

 1. med 96 000 kronor, om dammen är klassificerad i dammsäkerhetsklass A,

 2. med 32 000 kronor, om dammen är klassificerad i dammsäkerhetsklass B, och

 3. med 6 400 kronor, om dammen är klassificerad i dammsäkerhetsklass C.

Om en dammanläggning omfattar flera dammar, ska avgiften för hela anläggningen betalas med det högsta belopp som anges för någon av dammarna enligt första stycket.

SFS 2014:216

11 b §

Avgift enligt 11 a § ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att ett beslut om klassificering meddelades. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

SFS 2014:216

Avgift för anmälan

Rubriken införd g. SFS2007-0169

12 §

Avgift skall betalas för tillsynsmyndighetens handläggning av en anmälan om vattenverksamhet. För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 3 skall tillämpas.

Om tillsynsmyndighetens handläggning av anmälningsärendet även omfattar beslut i andra avgiftsbelagda ärendeslag enligt miljöbalken, skall avgift betalas med det högsta belopp som anges för något av ärendeslagen med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga ärendeslagen.

SFS 2007:169

[Avgift för täktverksamhet]

Kapitlet upphävt g. SFS2008-0692

1 §

upphävd genom

SFS 2008:692

2 §

upphävd genom

SFS 2008:692

3 §

upphävd genom

SFS 2008:692

4 §

upphävd genom

SFS 2008:692

Avgift för genteknisk verksamhet

1 §

De myndigheter som anges i 2 kap. 12–18 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn i fråga om sådan genteknisk verksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket miljöbalken.

SFS 2011:26

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer

Kapitlet infört g. Förutv. 6 kap. samtidigt upphävt. SFS2011-0928

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldighet att betala avgifter för prövning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av det kapitlet samt EU-förordningar inom det kapitlets tillämpningsområde.

SFS 2011:928

Kemikalieavgift

Beträffande rubriken, se SFS2011-0928

2 §

För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn ska en kemikalieavgift betalas av den som

 1. yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in en produkt eller organism som enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska vara anmäld till produktregistret, eller

 2. i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en sådan produkt eller organism som avses i 1 utan att ha tillverkat eller fört in produkten eller organismen till Sverige.

Första stycket 1 gäller inte om en handelsagent ska betala avgiften enligt 3 §.

SFS 2012:502

3 §

Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer har beslutat att en anmälan till produktregistret ska göras av en handelsagent i stället för av den som tillverkat produkten eller organismen eller fört in den till Sverige, ska handelsagenten betala den kemikalieavgift som avses i 2 § första stycket 1.

SFS 2012:502

4 §

Trots 2 och 3 §§ ska den som betalar årsavgift enligt 8 kap. 3 § förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter inte betala en kemikalieavgift för samma produkt eller organism.

SFS 2013:64

5 §

  Kemikalieavgiften ska betalas årligen för kalenderår och ska bestå av en

 1. registeravgift med 600 kronor för varje anmälningspliktig produkt eller organism, dock högst 70 000 kronor per år, och

 2. mängdavgift med 12 kronor per ton anmälningspliktiga produkter och organismer, dock högst 70 000 kronor per år.

Den som under ett kalenderår sammanlagt tillverkar eller till Sverige för in eller i eget namn förpackar, packar om eller byter namn på mindre än ett ton produkter eller organismer som avses i 2 §, behöver inte betala någon avgift för det kalenderåret.

SFS 2012:502

6 §

Kemikalieavgiften ska beräknas på grundval av uppgifterna i produktregistret om tillverkade eller införda eller i eget namn förpackade, ompackade eller namnbytta mängder för det kalenderår som avgiften avser.

SFS 2012:502

7 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

8 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

9 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

10 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

11 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

12 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

13 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

14 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

15 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

16 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

17 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

18 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

19 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

20 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

21 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

22 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

23 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

24 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

25 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

26 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

27 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

28 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

29 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

30 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

31 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

32 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

33 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

34 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

35 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

36 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

37 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

38 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

39 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

40 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

41 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

42 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

43 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

44 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

45 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

46 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

47 §

[Upphävd g. F (2013:65).]

SFS 2013:65

Avgift för länsstyrelsens prövning av ansökan om tillstånd

Beträffande rubriken, se SFS2011-0928

48 §

Den som ansöker om tillstånd enligt 7 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska betala en avgift för länsstyrelsens prövning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsklass 2 ska tillämpas vid prövning av tillstånd enligt 7 § 1 förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Avgiftsklass 4 ska tilllämpas vid prövning av tillstånd enligt 7 § 2 förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer.

SFS 2011:928

Bemyndiganden

Beträffande rubriken, se SFS2011-0928

49 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgift för myndighetens prövning av ärenden

 1. om undantag enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1336/2008 av den 16 december 2008,

 2. enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, och

 3. enligt svavelförordningen (2014:509).

SFS 2014:510

50 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters prövning av ärenden enligt

 1. förordningen (2007:19) om PCB m.m., och

 2. förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

SFS 2014:510

51 §

Naturvårdsverket får inom sitt ansvarsområde enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om avgifter för prövning enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

SFS 2011:928

52 §

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter1) , förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter och förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.

1)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

SFS 2013:416

53 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift för myndighetens

 1. tillsyn och prövning av ärenden enligt svavelförordningen (2014:509), och

 2. tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG.

SFS 2017:881

54 §

[Upphävd g. F (2013:64).]

SFS 2013:64

Avgift för viss övrig verksamhet

Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken

1 §

Avgift ska i de fall som anges i denna paragraf betalas för prövning i ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken. I fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191) och att

 1. i ett ärende om dispens från föreskrifter som har meddelats för en nationalpark med stöd av 7 kap. 3 § miljöbalken ska avgiften motsvara avgiftsklass 4,

 2. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett naturreservat ska avgiften motsvara avgiftsklass 4, om ansökan görs av någon annan än markägaren,

 3. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 9 § andra stycket jämfört med 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett kulturreservat ska avgiften motsvara avgiftsklass 4, om ansökan görs av någon annan än markägaren,

 4. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 10 § andra stycket jämfört med 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett naturminne ska avgiften motsvara avgiftsklass 4, om ansökan görs av någon annan än markägaren,

 5. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket andra meningen miljöbalken från förbudet inom ett biotopskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 4,

 6. i ett ärende om dispens från föreskrifter som har meddelats för ett djur- eller växtskyddsområde med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken ska avgiften motsvara avgiftsklass 4,

 7. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 18 a § miljöbalken från förbuden i ett strandskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

 8. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 20 § första stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett miljöskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

 9. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 22 § andra stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett vattenskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

 10. i ett ärende om tillstånd enligt 7 kap. 23 § miljöbalken för marinvetenskaplig forskning ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

 11. i ett ärende om dispens eller tillstånd enligt 1–10 för en eller flera åtgärder inom ett särskilt skydds- eller bevarandeområde och som enligt 7 kap. 29 § första stycket miljöbalken inte får ges utan regeringens tillåtelse ska avgiften i stället för det som sägs i 1–10 motsvara avgiftsklass 6,

 12. i ett ärende om dispens från föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

 13. i ett ärende om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken till uppförande av vilthägn ska avgiften motsvara avgiftsklass 6, och

 14. i ett ärende om nya eller ändrade villkor i en dispens eller ett tillstånd som avses i 1–13 ska avgiften motsvara avgiftsklass 4.

SFS 2009:1043

Ärenden enligt 8 kap. miljöbalken

2 §

Den som importerar, exporterar eller bedriver verksamhet som avses i 26, 35 eller 40 § artskyddsförordningen (2007:845) ska betala avgift för prövning och tillsyn enligt den förordningen, rådets förordning (EG) nr 338/ 97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem2) eller kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem3) .

2)

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

3)

EUT L 166, 19.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0865).

SFS 2007:848

3 §

Den som ansöker om undantag enligt 32 § artskyddsförordningen (2007:845) eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 ska betala avgift för prövning av ansökan.

Detsamma gäller den som ansöker om transportgodkännande enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 338/97.

SFS 2007:848

4 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt 2 och 3 §§ såvitt gäller ärenden om import och export. Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter beträffande övriga frågor.

Jordbruksverket får därutöver meddela föreskrifter om avgifter för prövning enligt artikel 8.3 och 9 i rådets förordning (EG) 338/97.

4 a §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgifter för myndighetens

 1. prövning enligt 6 § förordningen (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser, och

 2. tillsyn enligt 2 kap. 9 a § miljötillsynsförordningen (2011:13).

SFS 2016:859

4 b §

Avgift för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens prövning av ansökan om tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter och länsstyrelsens tillsyn med anledning av meddelade tillstånd ska betalas med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet. I handläggningstiden ska inte sådan restid räknas in som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgift ska inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

SFS 2018:1941

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0668

5 §

Den som enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är ansvarig för avhjälpande av en allvarlig miljöskada, skall betala en statlig myndighets kostnader för tillsyn med anledning av skadan.

Den som enligt 10 kap. 2 eller 3 § miljöbalken är ansvarig för avhjälpande av en föroreningsskada, skall betala en statlig myndighets kostnader för tillsyn över de förorenade mark- eller vattenområdena, byggnaderna eller anläggningarna eller det förorenade grundvattnet.

Avgift skall inte tas ut enligt denna paragraf om kostnaderna för myndighetens arbete täcks genom avgift enligt 2 kap. denna förordning.

SFS 2007:668

6 §

Den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken är utredningsskyldig beträffande ett miljöriskområde, skall svara för kostnaden för länsstyrelsens hantering av ett ärende enligt 10 kap. 15 § miljöbalken att förklara ett mark- eller vattenområde som miljöriskområde.

Av 8 kap. 1 § andra stycket denna förordning framgår att sökanden är skyldig att svara för kungörelsekostnader m.m.

SFS 2007:668

7 §

Avgift enligt 5 och 6 §§ skall efter särskilt beslut av den statliga myndigheten betalas med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgifter enligt 5 § skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

SFS 2007:668

Ärenden enligt 15 kap. miljöbalken

8 §

Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning i ärenden om transport av avfall. I fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191) och att avgiften för

 1. en ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614) ska motsvara avgiftsklass 4,

 2. en ansökan om tillstånd till transport av avfall som inte är farligt avfall enligt avfallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 3,

 3. en anmälan som avser transport av farligt avfall enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 1, och

 4. en anmälan som avser transport av avfall enligt föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 5 kap. 9 § avfallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 1.

SFS 2020:688

8 a §

Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning av

 1. en anmälan som avser yrkesmässig insamling av avfall enligt 5 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614), och

 2. en anmälan som avser handlare eller mäklare enligt 5 kap. 11 § avfallsförordningen.

I fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191) och att avgiften ska motsvara avgiftsklass 1.

SFS 2020:688

8 b §

Avgift för länsstyrelsens prövning av ansökan om dispens enligt 13 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall skall betalas med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ärendet.

SFS 2001:515

8 c §

Den som driver ett retursystem som godkänts enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar skall för varje kalenderår betala en avgift till Statens jordbruksverk med 10 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

Om fler än en sådan näringsidkare som avses i 2 § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar är anslutna som deltagare i retursystemet, skall den som driver retursystemet, i stället för vad som sägs i första stycket, för varje kalenderår betala en avgift till Statens jordbruksverk med 10 000 kronor per deltagare. Om samma deltagare hanterar både plastflaskor och metallburkar i samma retursystem räknas den deltagaren som en deltagare.

SFS 2005:222

8 d §

Avgift skall betalas för länsstyrelsens prövning av en ansökan om auktorisation enligt 6 § bilskrotningsförordningen (2007:186). För avgiftens storlek skall avgiftsklass 4 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191) tillämpas.

SFS 2007:189

8 e §

Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet.

SFS 2015:697

8 f §

En producent eller producentrepresentant som har skyldigheter enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

SFS 2015:697

8 g §

En producent som har skyldigheter enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

SFS 2015:697

8 h §

Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet.

SFS 2018:1464

8 i §

En producent enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

SFS 2018:1464

8 j §

Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 12 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet.

SFS 2018:1464

8 k §

En producent enligt förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

SFS 2018:1464

9 §

Ansökningsavgift skall betalas för Naturvårdsverkets handläggning av anmälningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall 4) . För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 7 skall tillämpas.

4)

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1, (Celex 32006R1013).

SFS 2007:382

9 a §

Ansökningsavgift ska betalas för Naturvårdsverkets prövning av en ansökan om auktorisation enligt 4 § förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning. För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191) och att avgiftsklass 9 ska tillämpas.

SFS 2015:20

9 b §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift för myndighetens tillsyn i enlighet med 2 kap. 27 § 3 miljötillsynsförordningen (2011:13).

SFS 2015:20

10 §

Avgift ska betalas för prövning av en ansökan om dispens enligt 15 kap. 29 § miljöbalken från förbud att dumpa avfall.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

SFS 2016:799

Myndigheters arbete i samband med tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken

11 §

Sökanden ska svara för kostnaderna för myndigheters arbete i ett ärende som prövas av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § miljöbalken.

Avgiftsskyldighet enligt första stycket gäller inte

 1. i fråga om en mark- och miljödomstols arbete,

 2. om den åtgärd som arbetet avser omfattas av en avgift enligt 2 kap. 1 § 1, eller

 3. om kostnaderna kan täckas genom ersättning för rättegångskostnader enligt miljöbalken.

SFS 2010:959

12 §

Ersättning för en myndighets arbete enligt 11 § skall betalas som timersättning med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid. Ersättningen debiteras av den myndighet som anmodats att yttra sig.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning, föredragning eller beslut om yttrande inför regeringens prövning.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Anspråk på ersättning enligt 11 § skall framställas senast två månader efter det att myndigheten lämnat sitt yttrande.

Ärenden enligt 28 kap. miljöbalken om tillträde

13 §

Den som ansöker om tillträdesrätt enligt 28 kap. 3 § miljöbalken, skall svara för kostnaden för länsstyrelsens prövning. Motsvarande avgiftsskyldighet gäller i ett ärende om tillträde enligt 28 kap. 4 § miljöbalken.

Ersättning enligt första stycket skall efter särskilt beslut av länsstyrelsen betalas med 3 000 kronor.

Avgifter för tillsyn

14 §

De förvaltningsmyndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn som inte täcks av avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

Avgift enligt första stycket ska tas ut med ett bestämt belopp för varje hel timme handläggningstid.

SFS 2011:26

Avgifter för myndigheters övriga kostnader i samband med prövning eller tillsyn

Kostnader för kungörelser m.m.

1 §

Om länsstyrelsen till följd av 19 kap. 4 eller 5 § miljöbalken i ett ärende får kostnader för sakkunniga som länsstyrelsen har kallat, sammanträdeslokaler, kungörelser eller aktförvarare, ska kostnaderna ersättas av

 1. sökanden, om ärendet avser en ansökan om ett sådant tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. miljöbalken, och

 2. den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken är kostnadsansvarig för utredningskostnader, om det är ett ärende enligt 10 kap. miljöbalken och avser ett miljöriskområde.

SFS 2017:973

1 a §

Sökanden är skyldig att ersätta en myndighets kostnad för kungörelser och aktförvarare i ärenden som avser

 1. specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken,

 2. tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken, eller

 3. markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken.

SFS 2017:973

1 b §

Den som är ersättningsskyldig enligt 1 eller 1 a § ska betala förskott på ersättningen, om myndigheten begär det.

SFS 2017:973

1 c §

Bestämmelser om skyldighet för sökanden att ersätta en mark- och miljödomstols kostnader finns i 25 kap. 8 § miljöbalken.

SFS 2017:973

Kostnader för provtagning m.m.

2 §

En myndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov i samband med tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken ska ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser, om inte 26 kap. 22 b § 2 miljöbalken är tillämplig.

SFS 2011:26

3 §

En myndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov i samband med tillsyn i fråga om avfall enligt 15 kap. miljöbalken ska ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser.

SFS 2011:26

4 §

En verksamhetsutövare är skyldig att ersätta länsstyrelsens kostnader för sådan besiktning som avses i 26 kap. 8 § miljöbalken.

SFS 2011:26

5 §

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning, får inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om i vilken utsträckning och enligt vilka villkor kostnader ska ersättas enligt 2 och 3 §§.

SFS 2011:26

6 §

Bestämmelser i övrigt om en verksamhetsutövarens skyldighet att betala undersökningskostnader m.m. finns i 26 kap. 22 § miljöbalken.

SFS 2011:26

Gemensamma bestämmelser

1 §

För avgifter enligt 1–8 kap. gäller bestämmelserna i 10–12 §§ avgiftsförordningen (1992:191), om inte annat är föreskrivet.

Andra avgifter än ansökningsavgifter ska betalas efter debitering av myndigheten.

Om en avgift enligt denna förordning har fördelats på två eller flera betalningstillfällen, ska ränta enligt vad som föreskrivs i fråga om statens utlåningsränta betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i beslutet, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Bestämmelser om betalningsanstånd finns i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

Bestämmelser om avgifter vid mark- och miljödomstol finns även i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

SFS 2010:959

2 §

Den som enligt denna förordning är skyldig att betala avgift, ska till den myndighet som ska beräkna avgiften lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.

SFS 2015:154

2 a §

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 2 §.

SFS 2015:154

3 §

En mark- och miljödomstol eller förvaltningsmyndighet får i det enskilda fallet, med hänsyn till prövningens omfattning, tillsynsbehovet eller annan särskild omständighet, minska eller efterskänka en avgift som har beslutats med stöd av denna förordning.

I fråga om en vattenverksamhet som avses i 3 kap. 3–5 §§ ska domstolen i samband med att handläggningen avslutas pröva avgiftens skälighet enligt första stycket med särskild hänsyn till prövningens omfattning.

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får på samma grunder och inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om nedsättning eller efterskänkning av avgift.

SFS 2011:57

4 §

En myndighets beslut om betalning av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

5 §

En myndighet får bestämma att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

6 §

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

SFS 2010:959

7 §

Om en avgift enligt denna förordning har satts ned efter ett överklagande, ska ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) betalas för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften återbetalas.

SFS 2015:154

Redovisning av intäkter och kostnader

Kapitlet infört g. SFS2015-0154

1 §

Domstolsverket ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs

 1. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av vattenverksamheter,

 2. kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i första instans, och

 3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter i första instans.

Redovisningen av kostnader ska avse samtliga kostnader med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor.

SFS 2015:154

2 §

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs

 1. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans,

 2. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera prövning enligt 24 kap. 11 § miljöbalken,

 3. kostnader för medverkan i samråd för vattenverksamhet,

 4. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera prövning enligt 24 kap. 11 § miljöbalken, och

 5. kostnader för medverkan i samråd för miljöfarlig verksamhet.

Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor.

SFS 2018:2104

3 §

Länsstyrelserna ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs

 1. avgiftsintäkter för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter,

 2. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för miljöfarlig verksamhet,

 3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet vid miljöprövningsdelegationerna,

 4. kostnader för medverkan vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera tillståndsprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken,

 5. kostnader för tillsyn över miljöfarlig verksamhet, med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar,

 6. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av markavvattning,

 7. avgiftsintäkter för handläggning av anmälan av anmälningspliktig vattenverksamhet,

 8. avgiftsintäkter för tillsyn över markavvattning,

 9. avgiftsintäkter för tillsyn över vattenverksamhet utom markavvattning,

 10. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans,

 11. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamhet,

 12. kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera tillståndsprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken,

 13. kostnader för dispensprövning och tillståndsprövning av markavvattning,

 14. kostnader för handläggning av anmälan från anmälningspliktig vattenverksamhet,

 15. kostnader för tillsyn över markavvattning, med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar, och

 16. kostnader för tillsyn över vattenverksamhet utom markavvattning, med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar.

Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor.

SFS 2020:688

4 §

Länsstyrelserna ska också redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt denna förordning. Länsstyrelserna ska ange skälen för sina bedömningar.

SFS 2015:154

5 §

Länsstyrelserna ska samverka för en enhetlig redovisning enligt 3 och 4 §§.

SFS 2015:154

6 §

Redovisningarna enligt 1–4 §§ ska göras elektroniskt till Naturvårdsverket på det sätt som Naturvårdsverket behöver för sin sammanställning och uppföljning.

SFS 2015:154

7 §

Naturvårdsverket ska sammanställa de uppgifter som redovisats enligt 1–4 §§ och göra en årlig uppföljning. Uppföljningens resultat, samt eventuella förslag med anledning av resultatet, ska redovisas till regeringen senast den 15 april varje år.

SFS 2015:154

Bilaga

Belopp för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften

I denna bilaga anges de belopp som för olika miljöfarliga verksamheter ska användas för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften enligt 2 kap.

Verksamheter som upphört att vara tillståndspliktiga

För en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken men som bedrivs med stöd av tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken är beloppet 1 500 kronor.

Verksamheter som omfattas av tillstånd efter ett föreläggande

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) men som har fått tillstånd efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken är beloppet 4 500 kronor.

Verksamhet som frivilligt har sökt tillstånd

För en verksamhet som inte omfattas av en sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken men som har fått tillstånd efter en frivillig tillståndsansökan enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken är beloppet 1 500 kronor.

JORDBRUK

Djurhållning

1.10 och 1.11För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt2 kap. 1 eller 2 §§ miljöprövningsförordningen är beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950 kronor (K).

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt3 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 45 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår (L) eller 15 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår (K).

Den totala prövnings- och tillsynsavgiften efter beräkningen enligt 2 kap. 3 § får uppgå till högst 70 000 kronor.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 1 500 kronor.

10.11För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen

1. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K), om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton,

2. beloppet 15 750 kronor (L) eller 10 950 kronor (K), om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton,

3. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 500 kronor (K), om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton,

4. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton,

5. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 350 kronor (K), om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton, och

6. beloppet 1 200 kronor (L) eller 900 kronor (K), om tillståndet inte omfattas av någon av 1–5.

10.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 1 500 kronor för täkt av torv,

2. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton,

3. beloppet 15 750 kronor (L) eller 10 950 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton,

4. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 500 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton,

5. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 800 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton,

6. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 350 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton, och

7. beloppet 1 200 kronor (L) eller 900 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1–6.

Råpetroleum, naturgas och kol

11.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

11.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för utvinning i vattenområde, och

2. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K) för utvinning på land.

Malm och mineral

13.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser järnmalm,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken,

4. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten avser uran- eller toriummalm, och

5. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1–4.

13.20-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser järnmalm, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

13.30För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 13 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

13.40För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser järnmalm,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser kol,

3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten avser uran- eller toriummalm, och

4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1–3.

13.50För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten avser uran- eller toriummalm, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

13.60För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt4 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för produktion som inte omfattas av 1.

15.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i och 15.45För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser rökning, och

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i och 15.95För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser rostning av kaffe,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i och 15.141För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

Mjölkprodukter

15.170-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 15.190För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3.

15.210För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 20 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

15.230För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

15.250För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för framställning av malt,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.270För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning för tillverkning av jäst, och

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.330-i, 15.350-i och 15.370-iFör verksamhet som är tillståndspliktig enligt5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för anläggning som inte omfattas av 1.

TEXTILVAROR

17.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt6 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 110 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

17.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för anläggning som inte omfattas av 1.

PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt7 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

18.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per kalenderår, och

3. beloppet 27 000 kronor (L) eller 9 000 kronor (K), om verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än garvning.

TRÄVAROR

20.05-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt8 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

20.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för produktion som inte omfattas av 1.

20.50-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för produktion som inte omfattas av 1.

20.70För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt8 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri,

2. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för en produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri,

4. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten avser framställning av halvkemisk massa,

5. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för annan anläggning än de som avses i 1–4, med en produktion av mer än 200 000 ton per kalenderår, och

6. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning som inte omfattas av någon av 1–5.

21.30-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt9 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för framställning som inte omfattas av 1.

21.40För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt9 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K).

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.30För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt10 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

23.05För verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för en anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 megawatt,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt,

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-iFör verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

23.11-iFör verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 100 megawatt,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt.

23.12-iFör verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

23.13För verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

23.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

23.30-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för en produktion av mer än 500 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en produktion som inte omfattas av 1.

23.40 och 23.50För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt11 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

KEMISKA PRODUKTER

Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 24.03-i, 24.04-i, 24.05-i, 24.06-i, 24.07-i, 24.08-i, 24.09-i, 24.10-i, 24.11-i, 24.12-i, 24.13-i, 24.14-i, 24.15-i, 24.16-i, 24.17-i, 24.18-i, 24.19-i, 24.20-i, 24.21-i och 24.22-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av12 kap. 1–22 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.

Oorganiska kemikalier

24.23-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 23 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om verksamheten avser kloralkali med användning av amalgammetoden, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som omfattas av 1.

24.24-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

24.25-i, 24.26-i, 24.27-i, 24.28-i, 24.29-i, 24.30-i, 24.31-i och 24.32-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av12 kap. 25–32 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.

Gödselmedel

24.33-i och 24.34-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.

Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 24.36-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.

24.37För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 37 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

Läkemedel

24.38-i och 24.39-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.

Sprängämnen

24.42-i och 24.43-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.

Annan kemisk tillverkning

24.45För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen,

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar, och

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av ammunition.

GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en produktion som inte omfattas av 1.

25.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en produktion som inte omfattas av 1.

25.40För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt13 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

26.10-i För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår.

26.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.20) är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), vid förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), vid förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), vid förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), vid förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår, och

6. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), vid förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1–3 per kalenderår.

26.50-iFör verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

26.51För verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

26.80För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

26.90-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Andra mineraliska produkter

26.130-i och 26.140För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

26.170-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt14 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

STÅL OCH METALL

27.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar (ESR-anläggning),

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kr (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 ton per kalenderår.

27.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar (ESR-anläggning),

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som avses i 1,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.

27.26-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide.

27.27-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår,

4. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 200 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per kalenderår,

8. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten,

10. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten,

11. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- och sköljvatten, och

12. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1–8 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten.

27.31För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

27.32För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per kalenderår, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.

27.50För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

5. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

9. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår,

10. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, och

11. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

27.70-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för ferrolegeringsverk,

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

6. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för annan produktion än som avses i 1–5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

7. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för annan produktion än som avses i 1–5 av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

8. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för annan produktion än som avses i 1–5 av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, och

9. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan produktion än som avses i 1–5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.80-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för ferrolegeringsverk, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

27.100-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 13 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

27.101-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 20 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår,

9. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår, och

10. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.

27.110För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

27.120För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

27.130För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

28.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

28.20 och 28.30För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1–3.

28.50För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår,

4. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 200 kronor (K), för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår,

8. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,

10. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

11. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår,

12. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår, och

13. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för annan verksamhet än varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.80För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt16 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt17 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

31.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt17 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

31.40-i och 31.50För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt17 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

METALLBEARBETNING

Motorfordon

34.30För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton,

4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för en tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton,

5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton, och

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Maskinell bearbetning

34.60För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt18 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

34.70För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för tankvolym på mer än 50 kubikmeter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

Gas- och oljeplattformar

35.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt18 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

39.10-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.

39.15För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår,

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår, och

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton per kalenderår.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt20 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

39.80För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt20 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME, KYLA

Anaerob biologisk behandling

40.01För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för anläggning vid jordbruksföretag, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.05-i och 40.15För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för anläggning vid jordbruksföretag, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1.

Kärnkraft

40.30För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

Förbränning

40.40-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för gasturbinanläggningar, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) om verksamheten inte omfattas av 1.

40.50-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för gasturbinanläggningar,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.

40.51För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Vindkraft

40.90 och 40.95För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är beloppet

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land, och

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt22 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 15 000 kronor (K) för hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår, och

3. beloppet 15 000 kronor (L) eller 7 500 kronor (K) för hamn med upp till 10 anlöp per kalenderår.

Flygplatser

63.30För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt24 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K) för verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) för verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 100 000 flygrörelser per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 000 flygrörelser per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3.

63.40För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt24 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är beloppet 27 000 kronor.

TANKRENGÖRING

74.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt26 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K).

AVFALL

Förbränning

90.180-i och 90.181-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

90.190 och 90.191För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 7 eller 8 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

90.200-i och 90.201-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 9 eller 10 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

90.210-i och 90.211-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.212-i och 90.213-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.220 och 90.221För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Deponering

90.271För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

90.290-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 20 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

90.300-i För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.310För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

90.320-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 23 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.330-i och 90.340För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 24 eller 25 § miljöprövningsförordningen är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 90.383För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 27 eller 28 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Biologisk behandling

90.161För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

Animaliskt avfall

90.241-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Återvinning för anläggningsändamål

90.131För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 34 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Uppgrävda massor

90.361För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 36 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Mekanisk bearbetning och sortering

90.100För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för verksamhet som inte omfattas av 1.

90.70För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för verksamhet som inte omfattas av 1.

Uttjänta fordon

90.119För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 48 eller 50 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

90.454-i, 90.455 och 90.457För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

90.458För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, och

5. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–4.

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

90.408-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 56 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Fartygsåtervinning

90.451För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 57 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor.

Radioaktivt avfall

90.460 och 90.470För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 58 eller 59 § miljöprövningsförordningen är beloppet 156 000 kronor (L) eller 99 000 kronor (K).

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 90.485För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 90.510För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.405-i och 90.406-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.435-iFör en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 67 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.410 och 90.420För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1–3.

90.440För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 71 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

92.10För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för civilt skjutfält, och

2. beloppet 5 400 kronor för annat skjutfält.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt32 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

SFS 2018:1459

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:940

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) och

b) förordningen (1984:381) om täktavgift.

3. För täktverksamhet för vilken täktavgift har bestämts enligt 4 § förordningen (1984:381) om täktavgift gäller äldre bestämmelser. Efter ett sådant täkttillstånds utgång eller efter omprövning av tillståndet skall dock denna förordning tillämpas.

4. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har meddelats före ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre bestämmelser.

5. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har meddelats med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken finns i 4 § lagen (1998 :811) om införande av miljöbalken.

SFS 1998:1236

(Utkom d. 29 sept. 1998.)

SFS 1998:1363

(Utkom d. 17 nov. 1998.)

SFS 1999:375

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:966

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:515

Denna förordning träder i kraft d. 16 juli 2001.

SFS 2001:749

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:1075

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2002.

SFS 2002:188

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2002:240

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2005:100

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005 och skall tillämpas från och med d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:222

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:625

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2005.

SFS 2006:1050

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2006.

SFS 2007:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2007.

SFS 2007:169

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2007.

SFS 2007:189

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2007:382

Denna förordning träder i kraft d. 12 juli 2007.

SFS 2007:668

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2007:848

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:692

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tiden från och med d. 1 jan. 2008. Om en tillämpning av de nya bestämmelserna innebär en skyldighet att för 2008 betala en avgift som är högre än den avgift som man enligt äldre bestämmelser skulle ha varit skyldig att betala för 2008, ska dock de äldre bestämmelserna tillämpas till utgången av 2008.

SFS 2008:798

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2008.

SFS 2009:700

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009.

2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1043

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2009.

SFS 2010:3

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010 då förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter ska upphöra att gälla.

2. För tiden mellan d. 1 jan. och 28 febr. 2010 ska de nya bestämmelserna om årsavgifter tillämpas, om det ger en lägre årsavgift för den avgiftsskyldige jämfört med de årsavgifter som ska betalas enligt de äldre bestämmelserna.

3. För ansökningsavgift enligt 6 kap. 7 och 14 §§ gäller äldre bestämmelser i ärenden som inletts före d. 1 mars 2010.

SFS 2010:187

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tiden före ikraftträdandet.

SFS 2010:959

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2011:26

Denna förordning träder i kraft d 1 mars 2011.

SFS 2011:57

(Utkom d. 1 febr. 2011.)

SFS 2011:348

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2011:928

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet eller avser prövning som görs enligt bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

SFS 2011:997

Denna förordning träder i kraft d. 18 okt. 2011.

SFS 2011:1198

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:502

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2012:505

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2013:64

1. Denna förordning träder i kraft d. 26 mars 2013.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 4, 7, 26 och 47 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.

SFS 2013:65

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.

SFS 2013:261

1. Denna förordning träder i kraft d. 18 juni 2013.

2. Den som bedriver en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig men som bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska dock betala avgift enligt 2 kap. denna förordning första gången kalenderåret 2014.

SFS 2013:416

Denna förordning träder i kraft d. 11 juli 2013.

SFS 2013:1129

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:216

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:510

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2015:20

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2015.

SFS 2015:154

1. Denna förordning träder i kraft d. 7 april 2015.

2. Prövnings- och tillsynsavgiften för åren 2015–2017 ska bestämmas genom att

a) avgiften för 2015 ska avse tiden från den 7 april och uppgå till 74 procent av hela avgiftsbeloppet,

b) avgiften för 2016 ska uppgå till 84 procent av hela avgiftsbeloppet, och

c) avgiften för 2017 ska uppgå till 93 procent av hela avgiftsbeloppet.

3. Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas första gången i fråga om redovisning som sker 2017 avseende intäkter och kostnader under 2016.

SFS 2015:697

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:799

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2016.

SFS 2016:859

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2016.

SFS 2016:1195

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:794

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2017:881

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017.

SFS 2017:973

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2018:1459

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2018.

SFS 2018:1464

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021 i fråga om 7 kap. 8 i och 8 k §§ och i övrigt d. 1 jan. 2019.

2. Bestämmelserna i 7 kap. 8 h och 8 j §§ tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av dec. 2020.

SFS 2018:1941

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:2008

(Publicerad d. 11 dec. 2018.)

SFS 2018:2104

Denna förordning träder i kraft d. 11 jan. 2019.

SFS 2020:688

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.