Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

1 §

Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken skall tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

2 §

Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen skall en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i bilagan till denna förordning, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.
En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. SFS 2006:1300

3 §

Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse skall en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i bilagan till denna förordning, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.
Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift. SFS 2006:1300

4 §

Om ett vitesföreläggande har överträtts, skall miljösanktionsavgift inte tas ut för en överträdelse som omfattas av föreläggandet.

5 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om den ordning i vilken miljösanktionsavgifter skall betalas.

6 §

Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande upphävts, ändrats eller fastställts genom en dom som har vunnit laga kraft, skall domstolen snarast skicka en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har vunnit laga kraft.
Domstolen skall på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet om den beslutar att ett överklagat beslut om miljösanktionsavgift tills vidare inte skall gälla, eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs. SFS 2002:708

SFS 1998:950

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:26

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

SFS 1999:777

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1999.

SFS 1999:1199

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2000:340

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2000:840

Denna förordning träder i kraft den 1 deceet nmber 2000.

SFS 2001:217

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

SFS 2001:1076

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2002:189

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

SFS 2002:708

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

SFS 2004:112

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

SFS 2005:216

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2005.

SFS 2005:224

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2005:621

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2005.

SFS 2006:58

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

SFS 2006:1040

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

SFS 2006:1300

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2007:190

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

SFS 2007:670

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

SFS 2007:850

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:257

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

SFS 2008:642

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

SFS 2008:799

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008.

SFS 2008:842

Denna förordning träder kraft den 1 januari 2009.

SFS 2010:355

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2010.

SFS 2010:964

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

SFS 2011:1240

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

SFS 2012:259

Förordning 1998:950 upphävd genom SFS 2012:259
EUT L 287, 5.11.2003, s.1 (Celex 32003R1946).
EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).
EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).
EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).
EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).