Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

2 §

Termer och begrepp som används i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har samma betydelse i denna förordning.

3 §

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och bestämmelserna i denna förordning är tillämpliga på verksamheter där farliga ämnen förekommer i eller överstiger de mängder som anges i den lägre kravnivån i bilagan till denna förordning.
Verksamheterna enligt första stycket är indelade i två kravnivåer beroende på vilka farliga ämnen som avses och i vilken mängd dessa förekommer.

Anmälan

4 §

En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall utöver vad som anges i lagen innehålla uppgift om
  • 1. verksamhetsutövarens namn, säte och adress,
  • 2. verksamhetens adress,
  • 3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne är någon annan än verksamhetsutövaren, och
  • 4. mängd och fysikaliskt tillstånd för de farliga ämnen som förekommer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad en anmälan skall innehålla. SFS 2008:1018

5 §

Anmälningsplikt enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor gäller inte för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § nämnda lag.

Handlingsprogram

6 §

Ett handlingsprogram enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall vara skriftligt och skall innehålla uppgift om de mål och allmänna handlingsprinciper som verksamhetsutövaren har ställt upp för hanteringen av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor samt uppgift om en säkerhetsorganisation för verksamheten.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad handlingsprogrammet skall innehålla. SFS 2008:1018

Tillståndsprövning

7 §

Det är förbjudet att utan tillstånd anlägga eller ändra en verksamhet som omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning. Vid tillståndsprövning tillämpas bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen (2013:251). SFS 2013:263

Säkerhetsrapport

8 §

För de verksamheter som omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning skall en säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor upprättas.

9 §

I säkerhetsrapporten skall ingå
  • 1. uppgift om vem som har utarbetat rapporten,
  • 2. ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor skall förebyggas enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
  • 3. en intern plan för räddningsinsatser enligt 12 § lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
  • 4. underlag för sådana planer som anges i 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och
  • 5. uppgift om lager och de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma där.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad säkerhetsrapporten skall innehålla. SFS 2008:1018

Planer för interna räddningsinsatser

10 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet i de interna planerna för räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som gäller för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. SFS 2008:1018

Information

11 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter enligt 14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor om innehållet i information som gäller för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får även meddela föreskrifter om hur informationen skall lämnas. SFS 2008:1018

Tillsyn

12 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central tillsynsmyndighet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. SFS 2008:1018

13 §

Länsstyrelsen och kommunerna skall på begäran lämna den information om tillsynsarbetet som behövs för att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skall kunna utföra sitt samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställighet av första stycket. SFS 2008:1018

14 §

Ett exemplar av anmälan, säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser enligt 7, 10 och 12 §§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall av länsstyrelsen sändas till berörda kommuner vars verksamhet berörs av anmälan, säkerhetsrapporten eller den interna planen för räddningsinsatser.

SFS 1999:382

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 2001:697

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2002:650

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
– för verksamhet på den lägre kravnivån skall anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast före utgången av år 2002,
– för verksamhet på den högre kravnivån skall säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006.
SFS 2005:817

SFS 2003:798

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2003:1144

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2004.

SFS 2005:352

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
– handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 september 2005,
– säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006.

SFS 2005:817

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2005.

SFS 2007:716

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 1 januari 2008 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
– handlingsprogram ska upprättas och anmälan ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2008,
– säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.

SFS 2008:1018

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:690

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2013:263

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

SFS 2013:1161

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2014.

SFS 2015:236

Förordning 1999:382 upphävd genom SFS 2015:236