Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2 §

I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.
Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. SFS 2015:242

Definitioner

3 §

I denna förordning avses med
  • fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle kunna leva;
  • laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;
  • annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva;
  • musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia);
  • musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten;
  • riktvärde: värde som skall eftersträvas;
  • gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.
I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i miljöbalken. SFS 2006:1140

Tillämpningsområde

4 §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning. Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs. SFS 2011:632

5 §

Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen föreskriver.

Fiskvatten

6 §

I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1. SFS 2011:632

7 §

Länsstyrelsen skall upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera län skall de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett gemensamt åtgärdsprogram.
I åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 § miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. SFS 2006:1140

Musselvatten

8 §

I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas senast inom sex år från det att denna förordning skall tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. SFS 2006:1140

9 §

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 § miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. SFS 2006:1140

Kontroll av vattenkvaliteten

10 §

Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt. SFS 2015:242

10 a §

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. SFS 2015:242

10 b §

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. SFS 2015:242

11 §

Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppnås, skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder.

12 §

Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs. SFS 2015:242

12 a §

Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte behövs. SFS 2015:242

Förbud mot ökade föroreningar

13 §

Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får inte leda till ökade föroreningar av vatten.

Underrättelse om åtgärdsprogram

14 §

När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myndigheter och kommuner som berörs. SFS 2011:632

15 §


SFS 2001:554

  • Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.
  • Naturvårdsverket skall senast den 1 april 2002 meddela föreskrifter enligt 4 §.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall senast den 1 april 2002 meddela föreskrifter enligt 5 §.

SFS 2006:1140

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

SFS 2010:1192

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

SFS 2011:632

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2015:242

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2015.