Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning är meddelad
 • 1. med stöd av 20 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 3, 4, 6, 9–9 c, 12 och 15 §§,
 • 2. med stöd av 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 13 § första stycket,
 • 3. med stöd av 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 14 §,
 • 4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 5 §, och
 • 5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.
SFS 2008:639

1 a §

Förordningen gäller inte
 • 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,
 • 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,
 • 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.
Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon ska dock uppfylla villkor om utsläppande av avgaser som gäller i fordonets hemland. SFS 2008:639

2 §

I denna förordning avses med
 • direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon3, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG4,
 • direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon5, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG6,
 • direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG,
 • direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,
 • direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/72/EG,
 • direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG,
 • direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG,
 • direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG,
 • direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon,
 • direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG10, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG11,
 • direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG,
 • direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon,
 • direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon14, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/74/EG15,
 • direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1060/200816,
 • personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,
 • lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,
 • tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,
 • lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,
 • tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,
 • trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,
 • enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,
 • referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,
 • årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,
 • hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,
 • originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,
 • ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas eller vara godkänd som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG, artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG eller artikel 10.2 i direktiv 2007/46/EG,
 • dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,
 • bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,
 • gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,
 • ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen ("steady state-steg"), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG,
 • ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG, och
 • ELR-prov: En provcykel bestående av en serie belastningssteg med konstanta motorvarvtal, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG.
I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. SFS 2009:231

Avgasreningskrav

3 §

Ett motorfordon skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försett med utsläppsbegränsande anordningar som fungerar.

4 §

Motorfordon som för första gången tas i bruk ska uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. För motorfordon som tagits i bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja. SFS 2008:1199

5 §

Vid registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning ska utsläppsbegränsande anordningar uppfylla de krav på avgasrening för fordon i bruk som framgår av bilaga 3. SFS 2009:231

Miljöklasser

6 §

Bestämmelser om bilars indelning i miljöklasser finns i 4 § och bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
Transportstyrelsen beslutar om indelning i miljöklasser i samband med registrering av bilar. SFS 2008:1199

Typgodkännande, kontroll och åtgärdsplaner

7 §

Transportstyrelsen är typgodkännandemyndighet i fråga om avgaser enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Ytterligare bestämmelser om typgodkännande finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2009:211). SFS 2009:231

8 §

I lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen framgår vilken myndighet som får utföra kontroller av hållbarheten hos bilars avgasrening och vilken myndighet som får kräva att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan för att avhjälpa brister eller besluta om återkallande av ett typgodkännande.

9 §

En åtgärdsplan enligt 10 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen skall lämnas in till typgodkännandemyndigheten inom 60 dagar efter det att myndigheten krävt att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan. Typgodkännandemyndigheten skall inom 30 dagar meddela om den godkänner eller inte godkänner åtgärdsplanen. Åtgärderna måste vara tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade med samma fel.
Åtgärdsplanen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4.

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för bilar

9 a §

Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte meddelas för en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en typ för vilken typgodkännande meddelats enligt direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2002/80/EG. Även efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering på fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för vilka typgodkännande som separat teknisk enhet har meddelats före den 31 oktober 2002. SFS 2008:639

9 b §

En tillverkare av en ny ersättningskatalysator som satts i omlopp inom Europeiska unionen före den 1 november 2002 och som inte uppfyller kraven i direktiv 98/77/EG ska se till att ersättningskatalysatorn åtföljs av
 • 1. information om katalysatortillverkarens namn eller varumärke,
 • 2. information om de fordon som ersättningskatalysatorn är godkänd för med uppgift om fordonens tillverkningsår,
 • 3. en märkning som visar att ersättningskatalysatorn kan monteras på fordon som är utrustade med system för omborddiagnos, om det är fråga om en sådan ersättningskatalysator, och
 • 4. monteringsanvisningar, om det behövs.
Information, märkning och anvisningar som avses i första stycket kan lämnas antingen på ett lösblad som medföljer ersättningskatalysatorn, på ersättningskatalysatorns förpackning, i en produktkatalog som tillverkaren distribuerar till försäljningsställena eller på annat ändamålsenligt sätt. SFS 2008:639

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för motorcyklar

9 c §

Typgodkännande får inte meddelas för en ny ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG. Från och med den 1 januari 2009 får inte ersättningskatalysatorer som inte typgodkänts i enlighet med direktiv 97/24/EG saluföras eller monteras i fordon som typgodkänts enligt det direktivet. SFS 2008:639

Avgifter och bemyndiganden

10 §

En avgift för kontroll av hållbarhetskraven ska tas ut av tillverkaren för varje nyregistrerad personbil och varje nyregistrerat lastfordon. SFS 2010:1602

11 §

Avgiften enligt 10 § skall betalas efter beslut av Transportstyrelsen. Betalningen tas emot och redovisas av Transportstyrelsen.
Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen besluta att avgiften skall sättas ned eller efterskänkas. SFS 2008:1199

12 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.
Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorfordonen ska uppfylla de krav som följer av denna förordning. SFS 2008:1199

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Föreskrifter eller beslut om undantag i enskilda fall som gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får dock meddelas eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SFS 2010:1602

14 §

Transportstyrelsen får bestämma att beslut om betalning av avgift enligt 10 eller 13 § skall gälla omedelbart även om det överklagas.
Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). SFS 2008:1199

15 §

Transportstyrelsen får meddela
 • 1. ytterligare föreskrifter för prövning i samband med indelning i miljöklasser, och
 • 2. föreskrifter om avgifter för kontroll av hållbarhetskrav och annan tillsyn, prövning i samband med typgodkännande och miljöklassindelning samt prövning av undantag enligt 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
SFS 2010:1602

Tillsyn m.m.

16 §

Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall utövas av
 • 1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk, och
 • 2. Transportstyrelsen i fråga om övrig tillsyn.
SFS 2008:1199

17 §

Bestämmelser om överklagande av förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

SFS 2001:1085

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Genom förordningen upphävs bilavgasförordningen (1991:1481).
 • Avgasreningskrav enligt äldre bestämmelser skall gälla för motorfordon och motorer som typgodkänts före förordningens ikraftträdande.
 • Äldre bestämmelser om miljöklassindelning skall gälla för de bilar som delats in i en miljöklass före förordningens ikraftträdande.

SFS 2002:176

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002. Den skall tillämpas vid nya typgodkännanden från och med den 1 januari 2003. I fråga om typgodkännanden som meddelas före den 1 januari 2003 gäller äldre bestämmelser.

SFS 2002:556

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

SFS 2002:947

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2003:872

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2004:29

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

SFS 2004:383

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2004:682

 • Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.
 • Ärenden om undantag i enskilda fall enligt 13 § och ärenden som till följd av 7 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
 • I fråga om avgift för kontroll av hållbarhetskraven skall äldre lydelse av 11 och 14 §§ tillämpas t.o.m. den 31 december 2004. Ärenden som avser avgift hänförlig till år 2004 eller tidigare och som inte har avgjorts före den 1 januari 2005 skall även efter den 31 december 2004 handläggas av Naturvårdsverket enligt bestämmelsernas äldre lydelser.

SFS 2005:425

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2007:125

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

SFS 2008:50

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

SFS 2008:639

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

SFS 2008:1199

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:231

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

SFS 2010:1602

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:345

Förordning 2001:1085 upphävd genom SFS 2011:345
EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).
EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).
EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).
EUT L 363, 20.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0096).
EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).
EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).
EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).
EUT L 192, 19.7.2008, s. 51 (Celex 32008L0074).
EUT L 292, 31.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1060).