Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

1 §

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att genomföra artikel 5.1 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar1.

2 §

Denna förordning gäller sådan miljöfarlig verksamhet som anges i bilagan till denna förordning, om verksamheten eller del av den avses att bedrivas efter den 30 oktober 2007 utan att den omfattas av tillstånd som har meddelats efter den 31 december 1998 med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.

3 §

Verksamhetsutövaren skall i den miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken som skall lämnas 2005 redogöra för hur det senast den 30 oktober 2007 säkerställs att kraven i 2 kap. 3 och 5 §§ miljöbalken uppfylls genom åtgärder för att
  • 1. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter genom föroreningar och att göra detta med användning av bästa möjliga teknik,
  • 2. hushålla med energi,
  • 3. genom hushållning undvika att avfall uppkommer, i möjligaste mån återanvända eller återvinna det avfall som ändå uppkommer samt förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter till följd av hanteringen av det avfall som bortskaffas,
  • 4. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter till följd av olyckor, och
  • 5. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter när verksamheten upphör och att återställa platsen för verksamheten i ett tillfredsställande skick.
Av redogörelsen skall framgå i vilken utsträckning gällande tillstånd eller andra för verksamheten bindande beslut eller förelägganden innehåller villkor om begränsningar, försiktighetsmått och åtgärder som behövs för att uppfylla kraven. Av redogörelsen skall även framgå vilka villkor som gäller om utsläppskontroll och om åtgärder med avseende på driftstörningar, läckor och andra förhållanden än den normala driften.
Tillsynsmyndigheten får medge anstånd med att ge in miljörapporten i den del som avser redogörelsen.

4 §

Tillsynsmyndigheten skall granska redogörelsen i syfte att kontrollera att de nödvändiga begränsningar, försiktighetsmått och åtgärder som behövs för att verksamheten senast den 30 oktober 2007 skall uppfylla de krav som avses i 3 § första stycket framgår av tillståndsvillkoren för verksamheten eller av andra för verksamheten bindande beslut eller förelägganden, eller att de uttryckligen framgår av lag, förordning eller föreskrift som är tillämplig på verksamheten.
Tillsynsmyndigheten skall förelägga verksamhetsutövaren att iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått och de åtgärder som inte redan framgår på sätt som anges i första stycket. Om tillsynen över en verksamhet utövas av en kommunal nämnd skall denna inhämta länsstyrelsens synpunkter innan ett föreläggande meddelas.
Om ett föreläggande enligt andra stycket skulle innebära en sådan begränsning som avses i 26 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten i stället utnyttja de möjligheter till prövning som ges i 26 kap. 2 § andra stycket miljöbalken.

5 §

Om det behövs för att uppfylla de krav som avses i 3 § första stycket får tillståndsmyndigheten ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana i tillstånd, även om det har förflutit kortare tid än tio år från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft.

6 §

Om ett föreläggande eller en ändring av ett tillståndsbeslut inte behövs skall tillsynsmyndigheten skyndsamt underrätta verksamhetsutövaren om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

7 §

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. 5 § miljöbalken.

SFS 2004:989

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2005:678

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2005.

SFS 2011:1242

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

SFS 2016:830

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2016.
EGT L 257, 10.10.1996, s. 26 (Celex 31996L0061).