Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätterFörarbeten2004:1199Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 13.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087).2006:643Prop. 2005/06:184, bet. 2005/06:MJU15, rskr. 2005/06:343.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 18, Celex 32004L0101).2009:685Prop. 2008/09:147, bet. 2008/09:MJU26, rskr. 2008/09:254.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/97/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2009, s. 3, Celex 32008L0101).2009:1324Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex 32009L0029).2009:1325Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.2010:941Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.2011:794Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.2011:1103Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.2012:344Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.2012:345Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.2012:906Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4, rskr. 2012/13:55.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex 32009L0029).2014:79Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU15, rskr. 2013/14:149.2015:367Prop. 2014/15:70. bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014.2015:441Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.2016:59Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.2016:569Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.2016:1312Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.2017:692Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.2018:313Prop. 2017/18:133, bet. 2017/18:CU21, rskr. 2017/18:233.Utkom från trycket den 15 december 2004utfärdad den 2 december 2004.1 kap.Inledande bestämmelser1 §1 §Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. Lag (2012:344). Lagen 2009:1324 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013 i fråga om 2 kap. 9 a § och 8 kap. 6 § och i övrigt d. 1 jan. 2010.2. I frågor om utsläpp av koldioxid som sker före utgången av 2012 och tillstånd till sådana utsläpp samt utfärdande av utsläppsrätter för sådana utsläpp ska 1 kap. 1, 2 b och 2 d §§, 2 kap. 1, 3–9 och 10 §§, 3 kap. 2–4 och 5 §§, 4 kap. 3 § och 8 kap. 1 § i deras äldre lydelse tillämpas.3. Trots det som sägs i 2 ska bestämmelsen i 4 kap. 3 § om utfärdande av utsläppsrätter i fråga om flygverksamhet tillämpas från och med d. 1 jan. 2012.4. För ett tillstånd som getts före 2013, ska 2 kap. 9 a § tillämpas så att tillsynsmyndigheten senast d. 1 jan. 2017 ska ha sett över villkoren i tillståndet och, om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om en ändring av villkoren eller ett nytt tillstånd.2 §2 §I denna lag avses med anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar, och flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervakningsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2015:367). 2 a §2 a §Med verksamhetsutövare avses i denna lag varje fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet eller innehar en anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens tekniska drift.Om den som bedriver en flygverksamhet inte kan identifieras, ska luftfartygets ägare anses vara verksamhetsutövare. Lag (2009:685). 2 b §2 b §I denna lag avses med utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anläggning eller från ett luftfartyg, och koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp av ett ton koldioxid. Lag (2009:1324). 2 c §2 c §Med Kyotoprotokollet avses i denna lag Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Lag (2009:685). 2 d §2 d § Med handelsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014. Lag (2015:367). EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).2 e §2 e § Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2015:367). Lagen 2011:1103 innehåller även:Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer. [Enl. F 2012:507 1 aug. 2012.]2 f §2 f §Med en handelsperiod avses i denna lag någon av perioderna 2005–2007, 2008–2012 eller 2013–2020. Lag (2015:367). 2 g §2 g §I denna lag avses med tilldelad utsläppsenhet: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av KyotoprotokolletEUT L 49, 19.2.2004, s. 1 (Celex 32004D0280)., sänkkredit: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet, utsläppsminskningsenhet: en enhet utfärdad till följd av en projektverksamhet som avser gemensamt genomförande enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet, certifierad utsläppsminskning: en enhet utfärdad till följd av en projektverksamhet som avser mekanismen för ren utveckling enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet, och kyotoenhet: en tilldelad utsläppsenhet, sänkkredit, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning. Lag (2009:685). EUT L 49, 19.2.2004, s. 1 (Celex 32004D0280).3 §3 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omförutsättningar för deltagande i projektverksamhet för att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser enligt mekanismerna för gemensamt genomförande och ren utveckling i Kyotoprotokollet,utfärdande av utsläppsminskningsenheter, ochanvändning av tillgodohavanden från sådan projektverksamhet som avses i 1 när verksamhetsutövare redovisar utsläppsrätter.Frågor om deltagande i projektverksamhet och utfärdande av utsläppsminskningsenheter prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (projektmyndigheten). Lag (2006:643). 4 §4 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om undantag från bestämmelserna om flygverksamhet i denna lag som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2009:685). 2 kap. Tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1324. Allmänt om tillstånd1 §1 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd enligt denna lag för utsläpp av växthusgaser. Lag (2009:1324). 2 §2 § Upphävd g. Lag (2009:1324.) 3 §3 §Frågor om tillstånd till utsläpp av växthusgaser prövas efter ansökan av verksamhetsutövaren av en tillståndsmyndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska vara tillståndsmyndighet. Lag (2009:1324). Ansökan om tillstånd4 §4 §En ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska innehålla uppgifter omden anläggning som den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs på och de verksamheter som i övrigt bedrivs på anläggningen, inklusive den teknik som används,råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer att ge upphov till utsläpp av de växthusgaser som ansökan avser,anläggningens utsläppskällor av de växthusgaser som ansökan avser,de åtgärder som planeras för övervakning och rapportering, ochen icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4. Lag (2009:1324). Tillstånd och villkor5 §5 §Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska ges, om den anläggning som verksamheten bedrivs på omfattas av de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning och verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp av växthusgaserna på ett tillförlitligt sätt.Om det finns skäl till det, får tillståndsmyndigheten förordna att ett tillstånd får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1324). 6 §6 §Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser får omfatta en eller flera anläggningar på samma plats, om anläggningarna drivs av samma verksamhetsutövare.Om flera verksamhetsutövare bedriver verksamhet på en anläggning, får ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del av anläggningen. Lag (2009:1324). 7 §7 §Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska förenas med villkor om skyldighet för verksamhetsutövaren att övervaka och rapportera utsläppen i enlighet med det som följer av 5 kap. och att överlämna utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 §. Lag (2009:1324). Förändring av anläggning 8 §8 §Om det i fråga om en anläggning eller verksamhet som omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser planeras en ändring av anläggningens eller verksamhetens art, funktion eller kapacitet och ändringen i mer än ringa omfattning kan påverka utsläppen av de växthusgaser som tillståndet avser, ska verksamhetsutövaren omedelbart anmäla ändringen till tillståndsmyndigheten.Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av verksamheten, ska den nye verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till tillståndsmyndigheten. Lag (2009:1324). 9 §9 §Tillståndsmyndigheten ska pröva om en sådan ändring som avses i 8 § av anläggningen eller verksamheten gör det nödvändigt att förena tillståndet med ändrade eller nya villkor om övervakning och rapportering. Om myndigheten finner att ändrade eller nya villkor behövs och de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska myndigheten ge ett nytt tillstånd.Om en ny verksamhetsutövare anmäls enligt 8 § andra stycket och de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska tillståndsmyndigheten ge ett nytt tillstånd. Lag (2009:1324). Översyn av tillståndRubriken införd g. Lag 2009:1324. 9 a §9 a §Senast vart femte år efter det att ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser har getts, ska tillsynsmyndigheten ha sett över villkoren i tillståndet och, om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om en ändring av villkoren eller om ett nytt tillstånd. Lag (2009:1324). Återkallelse av tillstånd10 §10 §Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser, omett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts och avvikelsen är av allvarlig art,verksamhetsutövaren i annat fall allvarligt åsidosätter det som är föreskrivet om rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning saknas,tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd, ellerverksamheten inte kräver tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Lag (2009:1324). 11 §11 §Om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av medlemskapet i Europeiska unionen kan tillståndsmyndigheten återkalla tillstånd enligt denna lag eller ändra eller upphäva villkor i sådant tillstånd i enlighet med artikel 24.1 i handelsdirektivet.Utsläpp från luftfartygRubriken införd g. Lag 2009:685. 12 §12 §Bestämmelserna i denna lag om flygverksamhet ska tillämpas endast på verksamhetsutövare somhar en operativ licens för verksamheten, beviljad i Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008). eller motsvarande äldre bestämmelser, ellerska fullgöra sina skyldigheter i Sverige enligt den förteckning som Europeiska kommissionen har antagit enligt artikel 18 a punkten 3 i handelsdirektivet. Lag (2009:685). EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008).13 §13 §Utsläpp av koldioxid från flygningar med luftfartyg ska omfattas av en övervakningsplan, om verksamheten inte har undantagits från denna skyldighet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 kap. 4 §. Lag (2015:367). 14 §14 § Övervakningsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.Övervakningsplanen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras. Lag (2015:367). 15 §15 §Om det finns skäl för det, får tillsynsmyndigheten bestämma att ett beslut om godkännande av en övervakningsplan ska gälla även om godkännandet inte har vunnit laga kraft. Lag (2015:367). Krav på utsläppsrätterRubriken införd g. Lag 2009:685. 16 §16 §En verksamhetsutövare ska se till att utsläpp av växthusgaser som görs med stöd av tillstånd enligt denna lag och utsläpp av koldioxid från flygverksamhet täcks av utsläppsrätter senast vid den redovisningstidpunkt som avses i 6 kap. 1 §. Lag (2014:79). Lagen 2009:685 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 i fråga om 2 kap. 13 och 14 §§ och 5 kap. 1 § och i övrigt d. 1 aug. 2009.2. För en handelsperiod som inträffar före 2013 ska bestämmelserna om flygverksamhet i 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 och 4 a §§, 6 kap. 1 och 1 a §§, 8 kap. 1 och 8 a §§ och 9 kap. 1 § tillämpas endast för handel under 2012.3. Om en ansökan om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan för en flygverksamhet har kommit in till tillsynsmyndigheten men ärendet inte slutligt avgjorts före d. 1 jan. 2010, får myndigheten besluta att utsläpp av koldioxid från flygverksamheten tills vidare får ske trots att frågan om godkännande inte slutligt avgjorts. Ett sådant beslut ska förenas med villkor om rapportering av utsläpp och beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.4. I frågor om utsläpp av koldioxid från anläggningar som sker före utgången av 2012 ska 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse tillämpas. Lag 2009:1325. 3 kap. Nationell förteckning och tilldelning av utsläppsrätterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1324. Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter Beträffande rubriken, se 1 §1 §Den som avser att driva en tillståndspliktig verksamhet eller en flygverksamhet under en handelsperiod får ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för den perioden. Lag (2009:685). Förutv. 1 § nu 2 §.Nationell förteckningRubriken har denna lydelse enl. 2009:1324. 2 §2 §Regeringen ska upprätta en förteckning överde anläggningar som omfattas av krav på tillstånd till utsläpp av växthusgaser, ochdet antal utsläppsrätter för varje anläggning som avses att bli fördelade utan betalning.Regeringen ska anmäla förteckningen till Europeiska kommissionen. Lag (2009:1324). Tidigare beteckning 1 §. Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2006:643. 3 §3 §Efter det att Europeiska kommissionen har granskat den förteckning som avses i 2 § ska tillsynsmyndigheten besluta om det antal utsläppsrätter som ska tilldelas varje anläggning utan betalning.Om Europeiska kommissionen i sin granskning av förteckningen har funnit att en anläggning inte omfattas av handelsdirektivet, får inga utsläppsrätter tilldelas anläggningen utan betalning. Lag (2009:1324). Ang. möjligheten att ändra en nationell fördelningsplan som grundar sig på felaktiga upplysningar eller på en felaktig bedömning av utsläppsnivåerna, se T-178/05 Förenade kungariket/kommissionen. Ang. befogenhetsfördelning mellan kommissionen och medlemsstaterna, se C-504/09 P kommissionen/Polen och C-505/09 P kommissionen/Estland. Tidsfrist m.m. C-267/11 P kommissionen/Lettland.Tilldelning av utsläppsrätter4 §4 §En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp av växthusgaser och som har ansökt om tilldelning får tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den eller de anläggningar som omfattas av tillståndet.En verksamhetsutövare som inte har tillstånd till utsläpp av växthusgaser kan få en tilldelning av utsläppsrätter som är beroende av att ett sådant tillstånd ges.Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, ska tilldelning göras för var och en av anläggningarna. Lag (2009:1324). 4 a §4 a §Den som driver eller avser att driva flygverksamhet får tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den verksamhet som omfattas av en godkänd övervakningsplan. Lag (2015:367). 4 b §4 b §En verksamhetsutövare ska senast den 31 december varje år till tillsynsmyndigheten lämna all relevant information om planerade eller genomförda ändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå och drift som kan påverka tilldelningen av utsläppsrätter. Lag (2015:367). 5 §5 §Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller en koldioxidekvivalent under en fastställd period i enlighet med denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.En utsläppsrätt är överlåtbar till fysiska och juridiska personer, om inte annat följer av denna lag eller av artikel 12.1 i handelsdirektivet. Lag (2009:1324). 6 §6 §Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tilldelningen av utsläppsrätter. Lag (2009:1324). 7 §7 § Upphävd g. Lag (2009:685). 8 §8 §Frågor om tilldelning av utsläppsrätter prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.4 kap. Registrering av utsläppsrätter och kyotoenheterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:643. UnionsregisterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1103. 1 §1 §Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregister finns i registerförordningen.Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 8.1 i registerförordningen. Kontoföringsmyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:Sveriges nationella konton,depåkonton för verksamhetsutövare,depåkonton för luftfartygsoperatörer,persondepåkonton,handelskonton,externa handelsplattformskonton,kontrollörskonton, ochmottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter. Lag (2016:59). Utfärdande av och giltighet för utsläppsrätter2 §2 §En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den är utfärdad. Lag (2015:367). 3 §3 §Utsläppsrätter som tilldelats för flygverksamhet eller befintliga anläggningar ska för varje år i handelsperioden utfärdas senast den 28 februari det år som tilldelningen avser.För anläggningar hos nya deltagare i handelssystemet ska utsläppsrätter utfärdas senast den 28 februari varje år med start kalenderåret efter det år som anläggningen tagits i drift.Utsläppsrätter får dock inte utfärdas för en verksamhet eller anläggning, om tillståndet för utsläpp av växthusgaser har återlämnats eller återkallats enligt 2 kap. 10 §. Lag (2009:1324). Återlämnande av utsläppsrätterRubriken införd g. Lag 2015:367. 4 §4 §Om en verksamhetsutövare har tilldelats för många utsläppsrätter på grund av underlåtelse att informera om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift, ska verksamhetsutövaren återlämna de utsläppsrätter som inte skulle ha utfärdats om informationen hade lämnats. Lag (2015:367). Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2015:367. Ansökan om registrering m.m.5 §5 §En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt. Lag (2016:569). 6 §6 § Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto som anges i 1 § andra stycket 4 eller ett handelskonto som anges i 1 § andra stycket 5 ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige. Lag (2015:367). Förutv. 6 § upphävd g. Lag 2011:1103. 7 §7 §Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas. Lag (2011:1103). 8 §8 § Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto eller ett handelskonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas. Lag (2015:367). 9 §9 §Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering som inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Lag (2011:1103). 10 §10 § Upphävd g. Lag (2015:367). 11 §11 §Regeringen får meddela föreskrifter omanteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,avvisning av en ansökan om registrering som inte är förenlig med en sådan anteckning, ochborttagande av en sådan anteckning. Lag (2011:1103). 12 §12 § Upphävd g. Lag (2011:1103). 13 §13 § Upphävd g. Lag (2011:1103). Rättsverkan av en registrering14 §14 §En kontoinnehavare skall, med de begränsningar som framgår av registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de utsläppsrätter och kyotoenheter som finns registrerade på innehavarens konto. Lag (2006:643). Personuppgifter15 §15 §Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret. Lag (2018:313). 16 §16 §Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter förverksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning ochsom avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unionsregistret,som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, ellersom avser fullgörande av underrättelseskyldighet,omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samtaffärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut. Lag (2011:1103). Övrigt om registret17 §17 §Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unionsregistret till tillsynsmyndigheten. Lag (2011:1103). 18 §18 §Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje år ge innehavaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett besked om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående kalenderåret. Beskedet ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektroniskt där kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig för kontohavaren. Lag (2011:1103). 19 §19 §En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 70 i registerförordningen.Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:313). Avgift för konto20 §20 §Kontoföringsmyndigheten får ta ut avgifter för ansökan om och förande av konto i unionsregistret. Lag (2015:367). 20 a §20 a § Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 20 §. Lag (2015:367). 5 kap. Övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1324. 1 §1 §För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervakningsplanen avser och varje år göra en rapport om utsläppen. Rapporten skainnehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2, ochges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Lag (2015:367). 2 §2 §Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad rapport enligt 1 §, ska tillsynsmyndigheten besluta hur stora utsläppen av växthusgaser ska anses ha varit under det närmast föregående kalenderåret. Beslutet ska grundas på en uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till det som framkommit i ärendet om verksamhetens art och omfattning. Beslutet får meddelas tidigast den 1 maj året efter det kalenderår som uppskattningen avser.Tillsynsmyndigheten ska innan den beslutar ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Lag (2009:1324). Tidigare beteckning 2 a §. Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2009:685.2 a §2 a § [Ny beteckning – 2 § – och lydelse g. Lag (2009:685).] 3 §3 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omövervakning och rapportering, ochde krav som ska ställas på den kontrollör som ska utföra verifieringen enligt 1 § 2 och de uppgifter som kontrollören ska utföra. Lag (2009:685). 4 §4 § Upphävd g. Lag (2009:685). 6 kap.Redovisning av utsläppsrätterÖverlämnande av utsläppsrätter1 §1 § För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret. Överlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april. I artikel 67 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för överlämnande.Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta beslut.Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket. Lag (2015:367). 1 a §1 a §Vid ett överlämnande enligt 1 § som avser en anläggning får verksamhetsutövaren inte tillgodoräkna sig utsläppsrätter som har utfärdats för en flygverksamhet. Lag (2009:685). 1 b §1 b §Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter enligt 1 § gäller inte om en kontrollör enligt 5 kap. 1 § 2 har verifierat att utsläpp är avskilda och transporterade till en anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid som kräver tillstånd enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. Lag (2012:906). Borttagande och annulleringRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1103. 2 §2 §I artiklarna 68 och 69 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter. Lag (2015:367). 3 §3 § En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt artiklarna 68 och 69 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats. Lag (2015:367). Hinder för överlåtelse4 §4 §Kontoföringsmyndigheten ska se till att en verksamhetsutövare, som under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna en verifierad rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte finns en verifierad rapport eller ett lagakraftvunnet beslut enligt 5 kap. 2 § första stycket. Lag (2009:685). 7 kap.Tillsyn1 §1 §Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna följs. Lag (2012:344). 2 §2 §Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite.3 §3 §Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.4 §4 §Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till anläggningar som avses i denna lag samt till lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.5 §5 §Om det finns anledning att anta att den som omfattas av tillsynen har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.6 §6 § Upphävd g. Lag (2017:692). 7 §7 §En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2012:344). 8 §8 §En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott. Lag (2017:692). 9 §9 §Regeringen får meddela föreskrifter om att avgift för tillsyn enligt denna lag ska tas ut av den som är föremål för tillsyn, samt föreskrifter om sådana avgifter. Lag (2012:344). 10 och 11 §§10 och 11 §§ 10 §10 § Upphävd g. Lag (2017:692). 11 §11 § Upphävd g. Lag (2017:692). 8 kap.Straff, förverkande, andra sanktioner och skadeståndStraff och förverkande1 §1 §Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhetdriver en verksamhet som medför utsläpp av växthusgaser utan att verksamheten omfattas av ett tillstånd eller en godkänd övervakningsplan enligt det som krävs i denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av lagen,lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd ges på felaktiga grunder,lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger enligt 2 kap. 8 §, ellerlämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna föranleda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2015:367). 1 a–1 f §§1 a–1 f §§ 1 a §1 a § Upphävd g. Lag (2017:692). 1 b §1 b § Upphävd g. Lag (2017:692). 1 c §1 c § Upphävd g. Lag (2017:692). 1 d §1 d § Upphävd g. Lag (2017:692). 1 e §1 e § Upphävd g. Lag (2017:692). 1 f §1 f § Upphävd g. Lag (2017:692). 2 §2 §Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.3 §3 §Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet.4 §4 §Om det inte är uppenbart oskäligt skall utbyte av brott enligt denna lag förklaras förverkat.Andra sanktioner5 §5 §Tillsynsmyndigheten skall besluta om att offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 §.Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet vid offentliggörandet.5 a §5 a §En verksamhetsutövare som inte senast den 31 mars har gett in en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § skall, om det inte är uppenbart oskäligt, betala en förseningsavgift på 20 000 kronor till staten. Lag (2006:643). 5 b §5 b §En verksamhetsutövare som inte har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift senast den 15 januari kalenderåret efter det att ändringarna har genomförts ska, om den uteblivna informationen har betydelse för tilldelningen av utsläppsrätter, betala en förseningsavgift på 50 000 kronor till staten. Avgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Lag (2015:367). 6 §6 §En verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 § ska betala en avgift till staten i förhållande till de utsläpp för vilka utsläppsrätter inte överlämnats.Avgiften ska uppgå till ett belopp som den 1 maj det år då utsläppsrätterna skulle ha överlämnats motsvarar 100 euro per ton koldioxid eller koldioxidekvivalent. Om det av en omräkning med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget jämfört med prisläget 2013 följer att det omräknade beloppet överstiger 100 euro, ska avgiften uppgå till det högre beloppet. Förändringen ska beräknas enligt det europeiska konsumentprisindex som Europeiska kommissionen årligen tillkännager. Lag (2009:1324). 7 §7 §En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret. Lag (2011:1103). Ang. underlåtenhet att överlämna utsläppsrätter, force majeure och proportionalitet, se C-203/12 Billerud Karlsborg och Billerud Skärblacka. Ang. undantag från avgiftsskyldighet när behörig myndighet upptäckt felaktigheter efter överlämnandet, se C-148/14 Nordzucker.8 §8 § Frågor om uttagande av avgift enligt 5 a, 5 b eller 6 § prövas av tillsynsmyndigheten. Lag (2015:367). 8 a §8 a § Om en verksamhetsutövare driver en flygverksamhet utan att följa bestämmelserna om godkänd övervakningsplan i 2 kap. 14 §, rapportering i 5 kap. 1 § eller överlämnande av utsläppsrätter i 6 kap. 1 §, och de tillsynsåtgärder som har vidtagits inte lett till rättelse, ska tillsynsmyndigheten upprätta ett förslag till begäran om verksamhetsförbud. Förslaget ska överlämnas till regeringen för prövning av om en sådan begäran ska lämnas till Europeiska kommissionen.Bestämmelser om verkställighet av Europeiska kommissionens beslut om verksamhetsförbud finns i 11 kap. 2 a § luftfartslagen (2010:500). Lag (2015:367). Skadestånd vid felregistrering Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:313. 9 §9 § Upphävd g. Lag (2011:1103). 10 §10 §Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit. Lag (2011:1103). 11 §11 § Upphävd g. Lag (2018:313). 12 §12 §Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2011:1103). 9 kap.Överklagande1 §1 §Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:beslut om tillstånd enligt 2 kap.,beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22 i registerförordningen,beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 25.3 i registerförordningen,beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att avslå begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b §, ochbeslut om avgift enligt 8 kap. 6 §. Lag (2017:692). 1 a §1 a § Upphävd g. Lag (2017:692). 2 §2 §Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens domar och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Lag (2010:941). 3 §3 §Tillsynsmyndigheten får överklaga tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Lag (2006:1324). Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2006:643. 4 §4 §Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.5 §5 §Beslut i frågor om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 § gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.Offentliggörandet får dock ske tidigast när tiden för överklagande av myndighetens beslut löpt ut.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2004:1199 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Genom lagen upphävs lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.2. Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. kommit in till tillståndsmyndigheten men ärendet inte avgjorts före d. 1 jan. 2005, får tillståndsmyndigheten besluta att utsläpp av koldioxid tills vidare får ske trots att tillståndsfrågan inte slutligt har avgjorts. Ett sådant beslut skall förenas med villkor om rapportering av utsläpp och om överlämnande av utsläppsrätter.3. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna lag skall handläggas och bedömas enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.4. Tillstånd, villkor, dispenser, förelägganden och övriga beslut som har meddelats enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av den lagen skall anses meddelade enligt motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2006:643). 2006:643 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.2. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § tredje stycket i dess lydelse före d. 1 juli 2006 skall gälla i fråga om dispens från tillståndsplikten under handelsperioden 2005–2007.3. Bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket i dess lydelse före d. 1 juli 2006 skall tillämpas om en verksamhetsutövare senast d. 30 juni 2006 ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 4 § eller om en verksamhetsutövare senast d. 31 dec. 2007 anmäler en förändring av en anläggning eller en ny verksamhetsutövare enligt 2 kap. 8 § och ett nytt tillstånd behövs för samma del av anläggningen som i ett gällande tillstånd.4. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § i dess lydelse före d. 1 juli 2006 gäller i fråga om tilldelning till en tillståndspliktig anläggning för handelsperioden 2005–2007.5. Om en verifierad rapport som enligt 5 kap. 1 § skulle ha getts in senast d. 31 mars 2006 ännu inte har getts in senast d. 30 juni 2006 gäller bestämmelserna i 5 kap. 2 a § och 6 kap. 1 § andra stycket.6. Bestämmelserna i 8 kap. 5 a § tillämpas första gången för den rapport som skall lämnas senast d. 31 mars 2007.7. Äldre bestämmelser om överklagande och prövningstillstånd gäller för domar och beslut som har meddelats före d. 1 juli 2006 eller som en allmän förvaltningsdomstol meddelar efter d. 30 juni 2006. 2009:685 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 i fråga om 2 kap. 13 och 14 §§ och 5 kap. 1 § och i övrigt d. 1 aug. 2009.2. För en handelsperiod som inträffar före 2013 ska bestämmelserna om flygverksamhet i 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 och 4 a §§, 6 kap. 1 och 1 a §§, 8 kap. 1 och 8 a §§ och 9 kap. 1 § tillämpas endast för handel under 2012.3. Om en ansökan om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan för en flygverksamhet har kommit in till tillsynsmyndigheten men ärendet inte slutligt avgjorts före d. 1 jan. 2010, får myndigheten besluta att utsläpp av koldioxid från flygverksamheten tills vidare får ske trots att frågan om godkännande inte slutligt avgjorts. Ett sådant beslut ska förenas med villkor om rapportering av utsläpp och beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.4. I frågor om utsläpp av koldioxid från anläggningar som sker före utgången av 2012 ska 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse tillämpas. Lag (2009:1325). 2009:1324 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013 i fråga om 2 kap. 9 a §, och 8 kap. 6 § och i övrigt d. 1 jan. 2010.2. I frågor om utsläpp av koldioxid som sker före utgången av 2012 och tillstånd till sådana utsläpp samt utfärdande av utsläppsrätter för sådana utsläpp ska 1 kap. 1, 2 b och 2 d §§, 2 kap. 1, 3–9 och 10 §§, 3 kap. 2–4 och 5 §§, 4 kap. 3 § och 8 kap. 1 § i deras äldre lydelse tillämpas.3. Trots det som sägs i 2 ska bestämmelsen i 4 kap. 3 § om utfärdande av utsläppsrätter i fråga om flygverksamhet tillämpas från och med d. 1 jan. 2012.4. För ett tillstånd som getts före 2013, ska 2 kap. 9 a § tillämpas så att tillsynsmyndigheten senast d. 1 jan. 2017 ska ha sett över villkoren i tillståndet och, om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om en ändring av villkoren eller ett nytt tillstånd. 2009:1325 (Utkom d. 11 dec. 2009.) 2010:941 Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011. 2011:794 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:1103 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2011:1103 träder enl. F 2012:507 ikraft d. 1 aug. 2012 ) F (2012:507). 2012:344 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. 2012:345 (Utkom d. 11 juni 2012.) 2012:507 (Utkom d. 10 juli 2012.) 2012:906 Denna lag träder i kraft d. 7 jan. 2013. 2014:79 Denna lag träder i kraft d. 25 mars 2014. 2015:367 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015. 2015:441 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015. 2016:59 Denna lag träder i kraft d. mars 2016. 2016:569 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2016:1312 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016. 2017:692 Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018. 2018:313 Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018. F (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.