Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:266 Utkom från trycket den 20 april 2006Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor;utfärdad den 6 april 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170. föreskrivs att 4 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall ha följande lydelse.4 §4 §Lagen tillämpas inte påfaror som har samband med joniserande strålning, sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods,transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som omfattas av denna lag, ellermilitär verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)